O NÁS

Jsme nestátní, nezisková organizace s názvem HRADNÍ SPOLEK, se sídlem 614 00 Brno, Vranovská 217/19 , zapsaná v srpnu 2018 ve spolkovém rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu L, vložce číslo 25287, právní forma SPOLEK, IČ 07399766.

Naše činnosti určují  Stanovy Hradního Spolku. Spolek chápeme jako sdružení členů za účelem naplnění smyslu  a cílů našeho vzniku daným Stanovami. Jsme tedy Spolek - sdružení členů s právy a povinnostmi členů podobnými akcionářům a nebo členům družstev, avšak díky zvláštnostem neziskových organizací, lépe chránící zakladatele  a členy Spolku před účelovými spory, nepřátelským převzetím organizace  nebo jinými útoky na organizaci zvenčí. Dvojí členství  ve Spolku zanikne, budou-li s tím členové nadpoloviční většinou všech souhlasit, v případě převzetí vlastnictví celé kulturní památky Hradu a zámku Dolní Kounice Spolkem, kdy členská schůze zruší dvojí členství a zvolí nové orgány Spolku ze členů bez rozdílu členství. Neziskovost Spolku je logická vzhledem k zaměření Spolku a výhodám této právní formy pro tento druh činností.


Členem Hradního Spolku si může dovolit být každý, protože Spolek nevyžaduje žádnou jinou pravidelnost než alespoň minimální členský vklad (100 Kč/měsíc a nebo 1 200 Kč/rok,) tedy ve výši dětského kapesného. Očekává však, že každý člen, bude-li moci, podle svých možností a schopností se zapojí do aktivit Spolku, nebo je sám iniciuje tak , aby  přispíval k plnění účelu, vize a cílů Spolku a mohl využívat všech jeho výhod. Zejména realizace záměru vybudování obchodní koncentrace nabídky a poptávky STARTUPCZ, představeného v  úvodu tohoto webu a dalších částech tohoto webu včetně zde níže předpokládá, že budou přijímáni především členové, kteří jako svůj dobrovolný vstupní členský příspěvek zvolí částku nejméně 10 000 Kč a nebo adekvátní částku v jiné měně, u kterých se očekává, že placení pravidelných ročních příspěvků bude pak zrušeno jako forma jednoho  z druhů benefitů. .

 Stanovy mohou být postupně měněny valnými hromadami členů. Pro běžný provoz a plnění konkrétních úkolů mohou být z čestných členů zřizovány Výbory Spolku pro řízení a koordinaci konkrétní činnosti Spolku, které zřizuje statutární ředitel a jeho členy volí čestní členové.

Jsme novinka na trhu, otevírající nové možnosti jak kulturním památkám tak občanům a firmám na jejich obnově se podílejícím.Podstatu našeho projektu jsme představili v Úvodu tohoto webu a v části Vaše možnosti. 


 A) STANOVY  HRADNÍHO SPOLKU

I.Základní ustanovení
1. Hradní Spolek (dále též jako "spolek") je právnickou osobou, která má formu spolku vzniklého
zápisem do veřejného rejstříku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Hradní Spolek je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob.
3. Název spolku: Hradní Spolek
4. Sídlo spolku: Vranovská 217/19, 614 00 Brno.

II.Cíl a účel činnosti spolku

1. Hlavním účelem spolku je obnova, ochrana, rozvoj a péče o jednu z významných kulturních památek Jihomoravského kraje, hrad a zámek Dolní Kounice, vedená snahou vybudovat z této kulturní památky účelně využívané a společensky vyhledávané místo, avšak nikoliv pouze jako turistickou atraktivitu, ale též jako místo dalšího vzdělávání, aktivního odpočinku či jako místo smysluplného využívání volného času, ať již jednotlivců nebo rodin s dětmi, a to kupříkladu účastí na pořádaných kulturních, sportovních či dalších společenských aktivitách, což v konečném důsledku přispívá též k formování a rozvoji veřejného života a ke zvýšení kvality sociálního a kulturního prostředí v dané lokalitě.

 2. Pro naplnění shora uvedeného účelu spolku je tak třeba vybudovat otevřenou komunitu členů a podporovatelů, kteří budou na dosažení tohoto účelu vzájemně spolupracovat, a to zejména na bázi dobrovolnické práce, vzájemné výhodné spolupráce či svépomocí, čímž minimalizují jinak značně vysoké náklady spjaté s obnovou, ochranou, rozvojem a péčí o kulturní památky jako takové.

 3. Podpora, pomoc a vytváření podmínek členům spolku pro uspokojování jejich základních lidských potřeb, definovaných v Maslowově pyramidě lidských potřeb. 

4. Hlavní činností spolku tedy je:
a. organizace, koordinace a realizace činností, jež vedou k obnově, ochraně, rozvoji a péči
o kulturní památku hrad a zámek Dolní Kounice jakožto významnou kulturní památku
Jihomoravského kraje;
b. organizace a realizace osvětových a vzdělávacích aktivit, zaměřených mimo jiné též na
kontinuální zvyšování informovanosti v oblasti kultury a kulturních památek, včetně
významu péče o tyto kulturní památky;
c. organizace a realizace kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit, včetně
pořádání soutěží, jakožto aktivit smysluplného využívání volného času;
d. organizace, koordinace a podpora dobrovolnické práce, vzájemné výhodné spolupráce
i individuálních, kolektivních, spolkových a firemních iniciativ, jež směřují k naplnění výše
uvedeného účelu a cílů spolku;
e. poskytování konzultací, poradenství a případně též pomoci místním územně
samosprávným celkům, institucím a organizacím v jejich zapojení do vzájemně výhodné
spolupráce se spolkem, jež směřuje k naplnění shora uvedeného účelu a cílů spolku;
f. vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších informačních materiálů, jež se
vztahují ke spolku a jeho činnosti;
g. propagace spolku a jeho činnosti.

5. Za účelem naplnění výše uvedené hlavní činnosti, účelu a cílů spolku vytváří spolek optimální
materiální a organizační podmínky. Vedle uvedeného usiluje též o to, aby byla daná činnost
realizována v prostředí, které bude vzhledem k povaze této činnosti vykazovat co nejvyšší míru
vhodnosti.
6. Spolek je pro naplnění shora uvedené hlavní činnosti, účelu a cílů spolku rovněž připraven
spolupracovat zejména se státními orgány, orgány územně samosprávných celků, s institucemi
Evropské unie, fyzickými osobami, právnickými osobami soukromého práva, včetně českých
i zahraničních neziskových organizací.
7. Spolek může též vyvíjet hospodářskou činnost jako činnost vedlejší, směřující k podpoře hlavní
činnosti nebo hospodárnému využití svého nebo spravovaného majetku ve prospěch spolku.
Spolek může v zájmu získání prostředků pro rozvoj vlastní činnosti vstupovat do právnických
osob či je zakládat. Vytvořený zisk může být použit pouze pro spolkovou činnost, včetně správy
spolku.
8. Vedlejší hospodářskou činností spolku, sloužící k podpoře hlavní činnosti a hospodárném využívání spolkového majetku je pak zejména:
a. získávání finančních prostředků, a to způsoby, které jsou v souladu s příslušnými platnými právními předpisy;
b. pronájem vlastních nebo pronajatých majetků, míst a prostor;
c. obnova zanedbaných nebo nedostatečně využívaných nemovitostí, jejich rozvoj,využívání a provozování pro spolkové účely a cíle;
d. vytváření příležitostí členů spolku získat důstojné bydlení bez hrozby zadlužení a exekucí, vytváření zaměstnanosti a urbanizace v regionu Jižní Moravy, navazujícím na území hradu.

III.Členství ve spolku
1. Členem spolku se může stát fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami
a posláním spolku.
2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky statutární ředitel spolku.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Členství ve spolku zaniká:
a. písemným oznámením člena o vystoupení ze spolku;
b. úmrtím člena;
c. zánikem nebo zrušením právnické osoby, která je členem spolku;
d. zrušením členství statutárním ředitelem spolku.
5. Dokladem o členství je potvrzení o členství ,vystavené statutárním ředitelem spolku.
6. Členství ve spolku přechází na dědice nebo na právního nástupce, a to se všemi právy
a povinnostmi, které jsou s předmětným členstvím spojeny. Dědic či právní nástupce
zakládajícího člena nabývá práva a povinnosti jako člen zakládající.
7. Členství ve spolku je dvojího druhu:
a. členství;
b. čestné členství.
8. Čestný člen má právo účastnit se Valné hromady a hlasovat na ní, ovšem má pouze poradní hlas,ke kterému se při konečném sčítání nepřihlíží. Jinak má čestný člen všechna práva a
povinnosti dle stanov spolku stejné jako člen.

IV.Práva a povinnosti členů spolku
1. Člen spolku má právo:
a. podílet se na činnosti spolku;
b. účastnit se Valné hromady;
c. volit orgány spolku;
d. být volen do orgánů spolku;
e. být informován o činnosti spolku.
2. Člen spolku má povinnost:
a. chovat se čestně a dodržovat stanovy spolku;
b. aktivně se podílet na plnění cílů spolku;
c. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku;
d. platit členské příspěvky, pokud jim tato povinnost bude uložena Valnou
hromadou;
e. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.
V.Orgány spolku
1. Orgány spolku jsou:
a. Valná hromada;
b. Statutární ředitel spolku;
c. Revizor.
VI.Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.
3. Valnou hromadu svolává statutární ředitel spolku podle potřeby, nejméně však jedenkrát za
12 měsíců.
4. Valná hromada:
a. schvaluje stanovy;
b. schvaluje změny stanov;
c. volí a odvolává statutárního ředitele spolku s výjimkou prvního statutárního ředitele spolku, ve smyslu prvního funkčního období od vzniku spolku;
d. volí a odvolává revizora;
e. rozhoduje o zrušení spolku.
5. Každý člen má jeden hlas, všechny hlasy jsou si rovny s výjimkou hlasu poradního.
6. Valná hromada se usnáší, není-li dále uvedeno jinak, nadpoloviční většinou hlasů přítomných
členů.
7. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň polovina členů.
8. Rozhodnutí o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů
spolku.
VII.Statutární ředitel spolku
1. Statutární ředitel spolku je statutárním orgánem, tudíž spolek zvolil individuální formu
statutárního orgánu. Vzhledem k uvedenému, statutární orgán spolku má jednoho člena.
2. Funkce statutárního ředitele spolku vzniká zvolením Valnou hromadou.
3. Volební období statutárního ředitele spolku je 5 let s možností opakované volby.
4. Kandidáty na výkon funkce statutárního ředitele spolku může navrhovat každý člen, přičemž
každý návrh pak projednává Valná hromada.
5. Funkce statutárního ředitele spolku zaniká:
a. odstoupením;
b. odvoláním Valnou hromadou;
c. úmrtím.
6. První statutární ředitel spolku je zvolen zakládajícími členy na ustavující schůzi spolku.
7. Statutární ředitel spolku:
a. koordinuje činnost spolku;
b. svolává Valnou hromadu;
c. zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady;
d. rozhoduje o přijetí za člena spolku;
e. vykonává další činnost, která není svěřena do působnosti Valné hromady.
8. Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu dvaceti měsíců nesejde
usnášeníschopná Valná hromada, přebírá její pravomoci statutární ředitel spolku.
9. Jménem spolku jedná navenek vůči třetím osobám statutární ředitel spolku.
10. Statutární ředitel spolku může udělit plnou moc k zastupování spolku další osobě.
11. Statutární ředitel spolku je odpovědný za vedení účetní evidence a plynulý chod spolku.
12. Statutární ředitel spolku připravuje podklady pro jednání Valné hromady.
13. Za spolek se statutární ředitel spolku podepisuje tak, že k názvu spolku uvede svou funkci a připojí vlastnoruční podpis.
VIII.Revizor
1. Revizor je kontrolním orgánem spolku, který má jednoho člena.
2. Revizor je volen Valnou hromadou na základě nominace členem spolku.
3. Volební období revizora je 10 let.
4. Revizor dohlíží na činnost statutárního ředitele spolku.
5. Revizor má právo kdykoliv nahlédnout do hospodaření spolku.
6. Revizor podává zprávy o své činnosti na Valné hromadě.
7. Revizor má povinnost vést zápisy ze zasedání Valné hromady. V případě jeho nepřítomnosti vede zápis ze zasedání Valné hromady statutární ředitel spolku.
IX.Zásady hospodaření spolku
1. Zdroje příjmů jsou zejména:
a. dary a příspěvky právnických a fyzických osob;
b. dotace a granty;
c. příjmy z vlastní hospodářské činnosti vykonávané jako vedlejší (doplňkové) činnosti spolku;
d. majetek převedený do vlastnictví spolku členem spolku;
e. státní příspěvky;
f. členské příspěvky.
2. Finanční prostředky slouží k naplňování cílů spolku.
3. Za hospodaření spolku odpovídá statutární ředitel spolku, který každoročně předkládá Valné
hromadě zprávu o hospodaření.
4. Finančními prostředky disponuje statutární ředitel spolku.
5. Spolek je neziskovou organizací.
X.Závěrečná ustanovení
1. Spolek se zruší, usnese-li se o zrušení spolku Valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů spolku. Likvidaci spolku provede likvidační komise ustavená Valnou hromadou.
O majetku musí být rozhodnuto výhradně v souladu se zaměřením spolku a ve shodě
s případnými smlouvami uzavřenými mezi spolkem a orgány státní správy, místní samosprávy
nebo s významnými sponzory spolku a jím zřízených zařízení.
2. Spolek vzniká zápisem do veřejného rejstříku, vedeného u příslušného rejstříkového soudu.
3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení nejvyšším orgánem spolku.

V Brně, dne 15. 10. 2018 V Brně,

Ing. František Zoubek, Ing. Kamila Svobodová ,MUDr. Šárka Kutálková , Bc. Lukáš Kutálek, 
zakládající členové spolku, Adam Kutálek, člen spolku.


 B) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ U HRADNÍHO SPOLKU (GDPR) 

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o zpracování a ochraně osobních údajů u Hradního Spolku a jeho komunikaci se členy, klienty a podporovateli.Zpracováním osobních údajů se rozumí jakékoliv systematické operace s osobními údaji jako je jejich shromažďování, zaznamenání, strukturování, řazení, používání, ukládání, pozměnění, vyhledávání, nahlédnutí, šíření, vymazávání nebo likvidace.

Zpracovávat osobní údaje může buď správce, kterým je statutární ředitel Spolku, nebo jím určený zpracovatel. Statutární ředitel určuje účel zpracování osobních údajů, provádí jejich zpracování sám a nebo jím pověřený zpracovatel a odpovídá za ně.
Zpracovávají se pouze osobní údaje těch, u kterých existuje právní důvod jejich zpracování a dodržujeme následující zásady:

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány vždy pouze pro jasně a srozumitelně definovaný účel, a to zákonnými prostředky a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Správce zpracovává přesné osobní údaje a pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný pro plnění smluvních a zákonných povinností resp. pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány, zejména pro komunikaci Spolku s členy a obchodními partnery.

 2. Osobní údaje členů, čestných členů a partnerů Spolku jsou chráněny a zpracovávány způsobem, který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému či nahodilému přístupu k těmto osobním údajů, k jejich změně, zničení, ztrátě či jejich jinému neoprávněnému zpracování. Pro tyto účely jsou dodržována odpovídající technická a organizační opatření a veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji výše jmenovaných, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

 3. Správce informuje registrované uživatele o zpracování jejich osobních údajů a o jejich právech souvisejících s tímto zpracováním.

  I. Získávání osobních údajů a zásady při jejich zpracování.
  Zpracovatel získává osobní údaje od:
  Členů, čestných členů, a partnerů Spolku(dále jen registrovaných osob), kdy osobní údaje jsou poskytovány elektronicky, SMS zprávam, zásilkami, osobně. Přístup těchto registrovaných osob-uživatelů- ke svým osobním údajům je prostřednictvím komunikace se statutárním ředitelem Spolku přes kontakty uvedené na www.hradnispolek.cz Registrovaná osoba musí prokázat svou totožnost při jakémkoliv dotazu, týkajícím se osobních údajů způsobem, který uzná Statutární ředitel ( dále jen ředitel) za dostatečný.
  Doklad o prokázání totožnosti v jiné než elektronické podobě, zakládá ředitel. Ověření totožnosti žadatele a jeho právního důvodu realizuje ředitel, nebo jím pověřená osoba formou zpětného ověření u žadatele.

  II. Rozsah a účely zpracování
  1) Osobní údaje registrovaných osob
  emailová adresa,
  telefonní číslo,
  jméno, příjmení,titul
  datum a místo narození,
  rodné číslo/IČO
  adresa trvalého pobytu případně jiného bydliště,
  druh, číslo a platnost průkazu totožnosti,
  číslo bankovního účtu (pro případný vzájemný platební styk
  dalšími identifikačními údaji jsou IP adresa registrovaným uživatelem používaného počítače, mobilního telefonu nebo jiného zařízení, kterým přistupuje k portálu www.hradnispolek.cz ,www.anomame.eu
  Zpracování uvedených osobních údajů vyplývá z právní povinnosti vyplývající ze zákona,stanov Spolku a vzájemných dohod Spolku s registrovaným uživatelem. Komunikací registrovaného uživatele z Hradním Spolkem, zejména podáním přihlášky za jakýkoliv druh členství ve Spolku potvrzuje registrovaný účastník, že bere na vědomí poučení o zpracování osobní údajů vyplývající z právní povinnosti, a to při registraci. 

  2) Osobní údaje registrovaných uživatelů zpracovávané s generelně uděleným souhlasem vyslovením souhlasu s GDPR Spolku pro marketingové údaje a komunikaci se členy a obchodními partnery - obchodní sdělení
  emailová adresa,
  jméno, příjmení,
  telefonní číslo
  doručovací adresa
  Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány pro marketingové účely a zasílání obchodních sdělení, a to především na základě uděleného souhlasu registrovaného uživatele při registraci.

  III. Příjemci osobních údajů
  a) na základě právní povinnosti:
  Zpracovávané osobní údaje jsou předávány pouze těm osobám, které k tomu zmocňuje zákon, jinak jsou v evidenci a zpřístupněny pouze řediteli, nebo jím zmocněné osobě ho v GDPR zastupovat.
  b) na základě uděleného souhlasu 
  Zpracovávané osobní údaje jsou předávány komukoliv jen se souhlasem dotčeného registrovaného uživatele, vyjma emailových adres k rozesílání zpráv a informací.

  IV. Informace o zpracovávaných osobních údajích
  Informace o zpracovávaných osobních údajích je možné získat:
  Na základě písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem odeslané správci osobních údajů tj.řediteli Hradního Spolku, 614 00 Brno, Vranovská 217/19

  V. Oprava a změna osobních údajů
  Na základě žádosti prostřednictvím zprávy odeslané z registrované emailové adresy uživatele na emailovou adresu správce- ředitele Spolku nebo jím pověřené osoby.
  Oprava či změna zpracovaných osobních údajů může být provedena pouze správcem osobních údajů, a to na základě požadavku uživatele zaslaného:
  -prostřednictvím zprávy odeslané z registrované emailové adresy uživatele na emailovou adresu správce- ředitele Spolku.
  -písemně na adresu správce osobních údajů -ředitele Spolku
  U registrace zadá uživatel své uživatelské jméno - emailová adresa, tento údaj je unikátním identifikátorem a nelze jej měnit. 
   Vymazání osobních údajů lze jen v případě, že uživatel má pro to právní důvod a jeho osobní údaje nejsou zpracovány z právní povinnosti. 

  VI. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely - obchodní sdělení
  Uživatel může kdykoliv odvolat souhlas se zpracovávání osobních údajů pro marketingové účely a  to způsobem:
  1)Prostřednictvím zprávy odeslané z registrované emailové adresy uživatele na emailovou adresu správce- ředitele Spolku.
  2)Písemnou žádostí doručenou na adresu správce osobních údajů-ředitele Spolku

  VII. Způsob ochrany Vašich osobních údajů na stránkách www.hradnispolek.cz
  Pokud takové zveřejnění bude, bude vždy každé zveřejnění odsouhlaseno s osobou, které se týká a to písemně a souhlas založen u ředitele Spolku

 4. VIII.Správce osobních údajů
  Statutární ředitel Hradního Spolku
  Email: hradinfo@email.cz

  Telefon: +420 602 736 953
  adresa: Hradni Spolek, statutární ředitel , 614 000 Brno, Vranovská 217/19

  Tyto podmínky jsou platné od 28.10. 2018 0:00:00 

Hradní Spolek má zpracovaný investiční program STARTUPCZ, který se opírá o :

a)Přeměnu dispozičně, dopravně i stavebně vhodné kulturní památky, historií prověřenou pevnost, budovanou právě pro krizová období, hrad a zámek Dolní Kounice u Brna. Z využívaného skanzenu historie, na zcela nový druh kumulace rozsáhlé nabídky produktů a služeb na tomto atraktivním místě, s cílem zde vytvořit celostátně i světově vyhledávané místo obchodu,kooperací, cestovního ruchu a volného času firem, lidí,rodin s dětmi.

b) Maximalizaci využití prostor hradu a jeho okolí, v kombinaci svépomocí jednotlivých poskytovatelů obchodních příležitostí a služeb a společnou investiční činností, s cílem vytvořit množství způsobů využití, která by se vzájemně doplňovala, podporovala a dala se budovat a upravovat kdykoliv, postupně, bez narušení využívání dalších prostor.

c)Výběru a přípravě míst pro svépomocné úpravy vybavenosti nejrůznějších prostor hradu a jeho okolí, bez zásahů do památkově chráněných částí, již během karantény tak,aby po skončení omezení mohla vzniknout na tomto místě kumulovaná a velmi různorodá nabídka gastronomie, produktů, výrobků, využívající atraktivnosti místa, rozvoje tuzemského cestovního ruchu, schopná konkurovat svou nabídkou hypermarketům. Náklady vynaložené na úpravy se vrátí zápočtem oproti výhodným pronájmům a nebo z podílu na celkových výnosech z tohoto nového obchodního konceptu.

d) Přesvědčení dostatečného množství řemeslníků, pěstitelů, výrobců, podnikatelů, firem, že je pro ně výhodné investovat relativně malou částku do členského příspěvku Hradního Spolku, který tento investiční záměr realizuje a zajistit si tak trvale výhodnou prezentaci a odbyt svých výrobků a služeb, levný přístup k novým kooperacím, k exportu, k novým zakázkám, při vysokých úsporách na reklamě, dopravě, vyhledávání partnerů. Stát se součástí spolutvůrců, uživatelů a potenciálních spolumajitelů celého systému, ovlivňujících a využívajících sdružený kapitál, jako formu nejjistějšího investování a spoření do společného majetku a společných činností, s podílem na výnosech celého systému.

e)Plnohodnotné uspokojování potřeb současných i budoucích generací, důležitý zdroj výnosů pro další rozvoj památky a růst těch, kteří se na realizaci investičního záměru podílí.

Investiční program bude realizován následovně:

 1. ubytovací kapacity- očekává se především využití půdních vestaveb a nižších pater v co nejvíce objektech, počínaje sýpkou, kastelánským domem, palácem-¨první nadzemní patro,hospodářskými budovami. První etapa 20 pokojů půdní vestavby na bývalé sýpce s prosklenným evakuačním výtahem zvenčí již má stavební povolení. Postupně se předpokládá kapacita ubytování v nejméně 60 ti dvoulůžkových pokojích Hradního hotelu s možností využití pro bydlení specialistů a úpravy pokojů na byty pro jejich rodiny. Podkroví paláce bude využito s přiznáním krovů ze 17 tého století, zateplením a otevření střechy na všechny strany střešními okny pro IT kapacity zde zřízeného centra světového obchodování a výměny informací. Obnova polorozpadlé dělové věže na propojení s patry paláce až nad úroveň střechy paláce, s vybudováním na vrchu rozhledny.Oprava a svedení dešťové vody na střeše kastelánského domu včetně opěrných trámů.

 2. První nadzemní patro sýpky upravené na klubový prostor pro ubytované s obsluhou,knihovnou, půjčovnou počítačů a her, velkorozměrovou obazovkou pro promítání zpráv s poslechem sluchátky. V přízemí restaurace s novou velkoprostorovou terasou nad louku s výhledem na Pálavu, pokračující terasami až ke vstupu do areálu, oupen air barem a cokrárnou a zakončením kavárnou. Pod terasami půjčovna sportovního a volnočasového vybavení pro hosty.

 3. Celý palác vybaven okny, opravou ostění oken,vnitřními,v atriu i vnějšími omítkami, dveřmi, na patrech sociálkami. Východní strana přízemí paláce restaurace, vinárna s vnitřním sálem a obsluhovanou volnou plochou a otevřeným ohništěm, sociálním zařízením pro celé přízemí a sklepní vinárnu, obřadní rytířský sál . Severní,západní a jižní strana přízemí provozovny obchodů a služeb,výstavní prostory o historii hradu, zdravotní ošetřovna pro ubytované a návštěvníky. První nadzemní patro paláce všechno pokoje hradního hotelu, se vstupem do pokojů z vnitřní strany atria po zastřešení vstupů do vinných sklepů, Žabkova schodiště vstupu do restaurace a sociálek, na druhé straně pokoje se vstupem přes vnější terasu.
  Druhé nadzemní podlaží paláce- oprava interiérů velkých společenských sálů se zázemím pro programové využití- na severní a východní straně paláce s výhledy do krajiny, vzájemně propojené pro konference, přednášky, kabaret, kulturní a jiné společenské akce. Foajé se šatnami a občerstvením na straně jižní , kanceláře na straně západní. Se sociálním zařízením na každé straně patra. Všechna patra spojena novým výtahem od podkroví, přes všechny patra až do sklepní vinárny s využitím památkáři vytvořenými prostupy podlažími. Na druhéstraně budovy rozšíření výtahu pro knihy na dvouosobový výtah mezi patry.

 4. Propojení ubytovacích kapacit a sálů hlavních budov prosklenným mostem ze sýpky do palácev případě dostatku kapitálu celou prosklenou budovou propojující sýpku s palácem s tím, že v každém patře budou jednotky vytápění a rozvodu médií do pater, příruční sklady vybavení , sociálky, obchůdky pro obsluhu pater, požární vybavenost. Obnova vzácného Žabkova schodiště kombinací obnovené a moderní, statice vyhovující částí ,jako požárního schodiště. Napojení všech odpadů hradu na městskou kanalizaci jak pod vstupem do hradu tak u bývalé mateřské školky. Cestu z předhradí po bývalém hradním příkopu osadit modulovámi buňkami po dvou až pod louku za sýpku a tam buňky naskládat na sebe až k výstupu na louku stupňovitě a jejich střechy použít jako chodník.Vše využít jako nabídku obchodů a služeb, případně ubytování v lesním prostředí.

 5. vinné sklepy - dva základní- samostatný na nádvoří pod kastelánem a druhý v palácovém podzemí dvoupatrový- k podpoře konzumace a degustacím vyhlášených místních i zahraničních vín a gastronomie místní i zahraniční, doplněné programově. Využít tak zejména podzemí paláce, sklep pod kastelánem, zvážit možnost proražení sklepů do dalších místností, napojení na místní sklepy místních vinařů a vinařů z okolí- vše doplnit sociální vybaveností a zázemím pro obsluhu a zásobování. Maximalizace využití stylových prvků -otevřeného ohně, loučí, svící, propojení na terasu nad lesem. Stejně tak oživit cestu od kláštera podél řeky až ke hřišti prosklenými buňkami pro nabídku obchodů a služeb, zakomponovanými střechami do svahu s ocelovou konstrukcí, obloženou kmeny stromů.

 6. aktivní odpočinek- venkovní požární bazén ke koupání, posezení s občerstvením, prolézačky, sportovní vybavenost -beach volejbal, nohejbal, střelba lukem, hod oštěpem, petang,florbal, hokejbal, bezpečné lanové a horolezecké dobývání a opouštění hradu, vodní sporty-jízdy na lodích po řece, brouzdaliště s pěnou, půjčovny el.kol, aut, koní, místa se zvěří pro děti apod. Maximální využití dřeva z vlastního lesa a využití lesa k procházkám, posezení, drobným hrám,venkovním fitnes. Vybudování dvou jednoduchých venkovních přírodních amfiteátrů pro venkovní koncerty, přednášky, skupinové výuky, openair párty jak na spodní části louky směrem k silnici, tak na straně pod hradbami nad kláštertem. Propojení stanice vlaku v Moravských Bránicích s Hradem půjčovnami všech pohybových zařízení(bateriové koloběžky, kola, motorky, auta) a motorovým silničním vláčkem, ke sportovnímu zážitkovému dopravení se od vlaku na hrad a zpět.. Zakoupení velkokapacitního autobusu s promítáním po cestě o nabídkách hradu z Brna , Vídně, Bratislavy na hrad a zpět.

 7. ozdravná vybavenost a služby -fitnes centrum -posilovna, a jiné vybavení pro cvičení návštěvníků samých a nebo s trenérem ,ozdravné a zážitkové welnes s využitím hradní ozdravné vody z vrtu- venkovní samoohřívané vířivky, sauny, masáže, rehabilitace, skupinové i individuelní posezení v klubovém prostředí s lékařem, dietoterapeutem, jiným zajímavým specialistou medicíny i alternativních metod - vše v prosklených modulových buňkách, skryté na okrajích lesa podél louky směrem na jih, některé ve vnitřních prostorách v přízemí paláce s možností hromadných přednášek v sálech hradu.

Všude, kde to jen bude možné obchůdky se zajímavým zbožím, nebo zbožím, které se může hodit ubytovaným hostům a návštěvníkům-suvenýry, oblečení, kosmetika, léky a potravinové doplňky

 1. obnovení a vybudování propojení hradu a kláštera přes bývalou" školku" s vybudováním "zlaté uličky" se stylovými domky- jednopatrové(podkrovní), kde nahoře nájemné bydlení, dole obchody a služby pro návštěvníky. U obnovené původní cesty mezi klášterem a hradem, vybudování přírodního amfiteátru pod hradbami hradu s výhledem na klášter pro koncerty vážné hudby, plus sociální zázemí.

 2. vybudování koordinačního a informačního místa pro organizování fakultativních výletů do okolí a spolupráce s cestovními kancelářemi, vše v budově vedle kastelánu, s obsluhovaným posezením na nádvoří před budovou.

 3. vybudování patrových parkovacích míst pro návštěvníky, míst pro skladování vybavenosti a techniky potřebné pro údržbu hradu- částečně stávající hospodářské budovy u vnitřku hradem(zvážit dvě patra),částečně nové prostory za hřištěm na skládce, v bývalé mateřské školce, naproti garážím pod hradem, na okraji lesa u hřiště.Vybudování skladů a garáží, nebo jejich odkoupení v blízkém okolí.

 4. vybudování autokempu u řeky vedle hřiště směrem k městu, s možností víceúčelového využití., zadržovací nádrží na vodu z řeky a propojení s hradem přes hradní les. Hradní hřiště a jeho okolí využívat k parkování při akcích na hradě.

 5. Vybudování krytých výstavních a prodejních obchodních kapacit jako nízkonákladových trhů pro vzájemnou kooperaci firem a prodej pro přímé spotřebitele z řad občanů. Vše formou velkokapacitních párty stanů včetně dvoupodlahových, podél hradní louky nad sinicí, nad rodinými domy pod hradem směrem na jih k jejich pohledovému oddělení, dále pod hradbami směrem k silnici, kde budou také hlavní dětské atrakce, vše v oplocené části podhradí.Místa pro turistické stanování a opékání si na hradním ohni na terasách mezi hradbami a plotem k silnici a uvnitř atria v době nevyužití jinými akcemi ,jinak část louky pod sýpkou s vlastními umývárnami , WC a ohniště u zdi sýpky

Etapizace, ocenění investičních nákladů a výnosů jednotlivých etap.

Roky:

2020 až 2021- body 1), 2), 12), částečně 3)- náklady 150 milionů Kč
- výnosy 80 až 120 milionů Kč/rok

2022 až 2023- body 3),4),5),9),11),12), - náklady 250 milionů Kč
- výnosy až 250milionů Kč/rok2024 až 2025 . body 6),7), 8),10),12) -náklady 300 milionů Kč

-výnosy až 350 milionů Kč/rok

Závěrečná rozpočtová poznámka:
a)Etapizace není dogma a budou li včas sdruženy potřebné prostředky, zajištěna příslušná povolení a dodavatelské zajištění, lze posunout realizaci jednotlivých částí dříve, za dodržení návaznosti využívání jednotlivých částí hradu.

b)Náklady jsou odborně odhadnuty s ohledem na památkovou péči a rezervy pro rozhodnutí o vybavenosti a ozdobnosti řešení interiérů. V případě velmi úsporného - pouze funkčního -řešení a odsunutí některých řešení ,jako obchodní zlaté uličky a moderního více kapacitního patrového parkování, by bylo možné snížit náklady až o 150 milionů Kč.

c)Stejně tak výnosová část je brána s rezervou, když hlavní výnosovost s dynamickou motivací pro růst- obchodní část - může v případě rozšíření obchodů i do zaharničí mít násobně vyšší výnosy.

d)V případě sdružení vyšších částek od investorů do členství v Hradním Spolku je možné přistoupit k dalšímu rozvoji činností opřených o vyšší vybavenost . Jinak veškeré dosavadní činnosti na hradě, zejména ty nejosvědčenější budou pokračovat a v návaznosti na rozvoj nových činností, vyvolaných sdruženou investicí, se budou modifikovat tak, aby se ůvodní a nové vzájemně doplňovaly,v závislosti na poptávce a kapacitách.

e)Přestavba bude sledovat minimální zásahy do původního historického zdiva, viditelně oddělenou modernizací ve formě především maximálně prosklených přístaveb, obnovu původních zděných provedení, apod.

f)Hlavním motem bude vysoká efektivnost a hospodárnost realizace, tedy snaha pořídit co nejvíce za co nejméně peněz- tedy výběr řemeslníků a firem s co nejnižšími režiemi, pracujícími na výkon a nikoliv na hodiny , vhodný výběr materiálů a technických řešení- vysoká cena není vždy zárukou vysoké kvality a provedení.

g)Projekt předpokládá pokračování ve sdružování částek i nad rozpočtovou potřebu. Takto získané prostředky budou využívány na základě hlasování členů per rollam buď na další rozšiřování nabídky služeb, nebo uspokojování potřeb sdružených, nebo odkoupení celého takto vybudovaného majetku Spolkem na základě obce se současným majitelem a změny stanov, umožňující všem členům mít jednotný druh členství a spolumajitelství veškerého takto vybudovaného majetku a nebo převzetí dalšího vhodného historického panství jako součást obchodního řetězce.

Ukázky z programů pro rodiny s dětmi na hradě a pohledy na hrad.
Vše ostatní o hradu na www.hradkounice.cz