O NÁS

Jsme nestátní, nezisková organizace s názvem HRADNÍ SPOLEK, se sídlem 614 00 Brno, Vranovská 217/19 , zapsaná v srpnu 2018 ve spolkovém rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu L, vložce číslo 25287, právní forma SPOLEK, IČ 07399766.

Naše činnosti určují  Stanovy Hradního Spolku. Spolek chápeme jako sdružení členů za účelem naplnění smyslu  a cílů našeho vzniku daným Stanovami. Jsme tedy Spolek - sdružení členů s právy a povinnostmi členů podobnými akcionářům a nebo členům družstev, avšak díky zvláštnostem neziskových organizací, lépe chránící zakladatele  a členy Spolku před účelovými spory, nepřátelským převzetím organizace  nebo jinými útoky na organizaci zvenčí. Dvojí členství  ve Spolku zanikne, budou-li s tím členové nadpoloviční většinou všech souhlasit, po převzetí vlastnictví celé kulturní památky Hradu a zámku Dolní Kounice Spolkem, kdy členská schůze zruší dvojí členství a zvolí nové orgány Spolku ze členů bez rozdílu členství. Neziskovost Spolku je logická vzhledem k zaměření Spolku a výhodám této právní formy pro tento druh činností.


Členem Hradního Spolku si může dovolit být každý, protože Spolek nevyžaduje žádnou jinou pravidelnost než alespoň minimální členský vklad (100 Kč/měsíc a nebo 1 200 Kč/rok,) tedy ve výši dětského kapesného. Očekává však, že každý člen, bude-li moci, podle svých možností a schopností se zapojí do aktivit Spolku, nebo je sám iniciuje tak , aby  přispíval k plnění účelu, vize a cílů Spolku a mohl využívat všech jeho výhod. Zejména realizace záměru vybudování Kounického knížectví, představeného v  úvodu tohoto webu a dalších částech tohoto webu včetně zde níže předpokládá, že budou přijímáni především členové, kteří jako svůj dobrovolný vstupní členský příspěvek zvolí částku nejméně 10 000 Kč a nebo adekvátní částku v jiné měně, u kterých se očekává, že placení pravidelných ročních příspěvků bude pak zrušeno jako forma jednoho  z druhů benefitů. .

 Stanovy mohou být postupně měněny valnými hromadami členů. Pro běžný provoz a plnění konkrétních úkolů mohou být z čestných členů zřizovány Výbory Spolku pro řízení a koordinaci konkrétní činnosti Spolku, které zřizuje statutární ředitel a jeho členy volí čestní členové.

Jsme novinka na trhu, otevírající nové možnosti jak kulturním památkám tak občanům a firmám na jejich obnově se podílejícím.Podstatu našeho projektu jsme představili v Úvodu tohoto webu a v části Vaše možnosti. 


 A) STANOVY  HRADNÍHO SPOLKU

I.Základní ustanovení
1. Hradní Spolek (dále též jako "spolek") je právnickou osobou, která má formu spolku vzniklého
zápisem do veřejného rejstříku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Hradní Spolek je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob.
3. Název spolku: Hradní Spolek
4. Sídlo spolku: Vranovská 217/19, 614 00 Brno.

II.Cíl a účel činnosti spolku

1. Hlavním účelem spolku je obnova, ochrana, rozvoj a péče o jednu z významných kulturních památek Jihomoravského kraje, hrad a zámek Dolní Kounice, vedená snahou vybudovat z této kulturní památky účelně využívané a společensky vyhledávané místo, avšak nikoliv pouze jako turistickou atraktivitu, ale též jako místo dalšího vzdělávání, aktivního odpočinku či jako místo smysluplného využívání volného času, ať již jednotlivců nebo rodin s dětmi, a to kupříkladu účastí na pořádaných kulturních, sportovních či dalších společenských aktivitách, což v konečném důsledku přispívá též k formování a rozvoji veřejného života a ke zvýšení kvality sociálního a kulturního prostředí v dané lokalitě.

 2. Pro naplnění shora uvedeného účelu spolku je tak třeba vybudovat otevřenou komunitu členů a podporovatelů, kteří budou na dosažení tohoto účelu vzájemně spolupracovat, a to zejména na bázi dobrovolnické práce, vzájemné výhodné spolupráce či svépomocí, čímž minimalizují jinak značně vysoké náklady spjaté s obnovou, ochranou, rozvojem a péčí o kulturní památky jako takové.

 3. Podpora, pomoc a vytváření podmínek členům spolku pro uspokojování jejich základních lidských potřeb, definovaných v Maslowově pyramidě lidských potřeb. 

4. Hlavní činností spolku tedy je:
a. organizace, koordinace a realizace činností, jež vedou k obnově, ochraně, rozvoji a péči
o kulturní památku hrad a zámek Dolní Kounice jakožto významnou kulturní památku
Jihomoravského kraje;
b. organizace a realizace osvětových a vzdělávacích aktivit, zaměřených mimo jiné též na
kontinuální zvyšování informovanosti v oblasti kultury a kulturních památek, včetně
významu péče o tyto kulturní památky;
c. organizace a realizace kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit, včetně
pořádání soutěží, jakožto aktivit smysluplného využívání volného času;
d. organizace, koordinace a podpora dobrovolnické práce, vzájemné výhodné spolupráce
i individuálních, kolektivních, spolkových a firemních iniciativ, jež směřují k naplnění výše
uvedeného účelu a cílů spolku;
e. poskytování konzultací, poradenství a případně též pomoci místním územně
samosprávným celkům, institucím a organizacím v jejich zapojení do vzájemně výhodné
spolupráce se spolkem, jež směřuje k naplnění shora uvedeného účelu a cílů spolku;
f. vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších informačních materiálů, jež se
vztahují ke spolku a jeho činnosti;
g. propagace spolku a jeho činnosti.

5. Za účelem naplnění výše uvedené hlavní činnosti, účelu a cílů spolku vytváří spolek optimální
materiální a organizační podmínky. Vedle uvedeného usiluje též o to, aby byla daná činnost
realizována v prostředí, které bude vzhledem k povaze této činnosti vykazovat co nejvyšší míru
vhodnosti.
6. Spolek je pro naplnění shora uvedené hlavní činnosti, účelu a cílů spolku rovněž připraven
spolupracovat zejména se státními orgány, orgány územně samosprávných celků, s institucemi
Evropské unie, fyzickými osobami, právnickými osobami soukromého práva, včetně českých
i zahraničních neziskových organizací.
7. Spolek může též vyvíjet hospodářskou činnost jako činnost vedlejší, směřující k podpoře hlavní
činnosti nebo hospodárnému využití svého nebo spravovaného majetku ve prospěch spolku.
Spolek může v zájmu získání prostředků pro rozvoj vlastní činnosti vstupovat do právnických
osob či je zakládat. Vytvořený zisk může být použit pouze pro spolkovou činnost, včetně správy
spolku.
8. Vedlejší hospodářskou činností spolku, sloužící k podpoře hlavní činnosti a hospodárném využívání spolkového majetku je pak zejména:
a. získávání finančních prostředků, a to způsoby, které jsou v souladu s příslušnými platnými právními předpisy;
b. pronájem vlastních nebo pronajatých majetků, míst a prostor;
c. obnova zanedbaných nebo nedostatečně využívaných nemovitostí, jejich rozvoj,využívání a provozování pro spolkové účely a cíle;
d. vytváření příležitostí členů spolku získat důstojné bydlení bez hrozby zadlužení a exekucí, vytváření zaměstnanosti a urbanizace v regionu Jižní Moravy, navazujícím na území hradu.

III.Členství ve spolku
1. Členem spolku se může stát fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami
a posláním spolku.
2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky statutární ředitel spolku.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Členství ve spolku zaniká:
a. písemným oznámením člena o vystoupení ze spolku;
b. úmrtím člena;
c. zánikem nebo zrušením právnické osoby, která je členem spolku;
d. zrušením členství statutárním ředitelem spolku.
5. Dokladem o členství je potvrzení o členství ,vystavené statutárním ředitelem spolku.
6. Členství ve spolku přechází na dědice nebo na právního nástupce, a to se všemi právy
a povinnostmi, které jsou s předmětným členstvím spojeny. Dědic či právní nástupce
zakládajícího člena nabývá práva a povinnosti jako člen zakládající.
7. Členství ve spolku je dvojího druhu:
a. členství;
b. čestné členství.
8. Čestný člen má právo účastnit se Valné hromady a hlasovat na ní, ovšem má pouze poradní hlas,ke kterému se při konečném sčítání nepřihlíží. Jinak má čestný člen všechna práva a
povinnosti dle stanov spolku stejné jako člen.

IV.Práva a povinnosti členů spolku
1. Člen spolku má právo:
a. podílet se na činnosti spolku;
b. účastnit se Valné hromady;
c. volit orgány spolku;
d. být volen do orgánů spolku;
e. být informován o činnosti spolku.
2. Člen spolku má povinnost:
a. chovat se čestně a dodržovat stanovy spolku;
b. aktivně se podílet na plnění cílů spolku;
c. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku;
d. platit členské příspěvky, pokud jim tato povinnost bude uložena Valnou
hromadou;
e. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.
V.Orgány spolku
1. Orgány spolku jsou:
a. Valná hromada;
b. Statutární ředitel spolku;
c. Revizor.
VI.Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.
3. Valnou hromadu svolává statutární ředitel spolku podle potřeby, nejméně však jedenkrát za
12 měsíců.
4. Valná hromada:
a. schvaluje stanovy;
b. schvaluje změny stanov;
c. volí a odvolává statutárního ředitele spolku s výjimkou prvního statutárního ředitele spolku, ve smyslu prvního funkčního období od vzniku spolku;
d. volí a odvolává revizora;
e. rozhoduje o zrušení spolku.
5. Každý člen má jeden hlas, všechny hlasy jsou si rovny s výjimkou hlasu poradního.
6. Valná hromada se usnáší, není-li dále uvedeno jinak, nadpoloviční většinou hlasů přítomných
členů.
7. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň polovina členů.
8. Rozhodnutí o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů
spolku.
VII.Statutární ředitel spolku
1. Statutární ředitel spolku je statutárním orgánem, tudíž spolek zvolil individuální formu
statutárního orgánu. Vzhledem k uvedenému, statutární orgán spolku má jednoho člena.
2. Funkce statutárního ředitele spolku vzniká zvolením Valnou hromadou.
3. Volební období statutárního ředitele spolku je 5 let s možností opakované volby.
4. Kandidáty na výkon funkce statutárního ředitele spolku může navrhovat každý člen, přičemž
každý návrh pak projednává Valná hromada.
5. Funkce statutárního ředitele spolku zaniká:
a. odstoupením;
b. odvoláním Valnou hromadou;
c. úmrtím.
6. První statutární ředitel spolku je zvolen zakládajícími členy na ustavující schůzi spolku.
7. Statutární ředitel spolku:
a. koordinuje činnost spolku;
b. svolává Valnou hromadu;
c. zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady;
d. rozhoduje o přijetí za člena spolku;
e. vykonává další činnost, která není svěřena do působnosti Valné hromady.
8. Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu dvaceti měsíců nesejde
usnášeníschopná Valná hromada, přebírá její pravomoci statutární ředitel spolku.
9. Jménem spolku jedná navenek vůči třetím osobám statutární ředitel spolku.
10. Statutární ředitel spolku může udělit plnou moc k zastupování spolku další osobě.
11. Statutární ředitel spolku je odpovědný za vedení účetní evidence a plynulý chod spolku.
12. Statutární ředitel spolku připravuje podklady pro jednání Valné hromady.
13. Za spolek se statutární ředitel spolku podepisuje tak, že k názvu spolku uvede svou funkci a připojí vlastnoruční podpis.
VIII.Revizor
1. Revizor je kontrolním orgánem spolku, který má jednoho člena.
2. Revizor je volen Valnou hromadou na základě nominace členem spolku.
3. Volební období revizora je 10 let.
4. Revizor dohlíží na činnost statutárního ředitele spolku.
5. Revizor má právo kdykoliv nahlédnout do hospodaření spolku.
6. Revizor podává zprávy o své činnosti na Valné hromadě.
7. Revizor má povinnost vést zápisy ze zasedání Valné hromady. V případě jeho nepřítomnosti vede zápis ze zasedání Valné hromady statutární ředitel spolku.
IX.Zásady hospodaření spolku
1. Zdroje příjmů jsou zejména:
a. dary a příspěvky právnických a fyzických osob;
b. dotace a granty;
c. příjmy z vlastní hospodářské činnosti vykonávané jako vedlejší (doplňkové) činnosti spolku;
d. majetek převedený do vlastnictví spolku členem spolku;
e. státní příspěvky;
f. členské příspěvky.
2. Finanční prostředky slouží k naplňování cílů spolku.
3. Za hospodaření spolku odpovídá statutární ředitel spolku, který každoročně předkládá Valné
hromadě zprávu o hospodaření.
4. Finančními prostředky disponuje statutární ředitel spolku.
5. Spolek je neziskovou organizací.
X.Závěrečná ustanovení
1. Spolek se zruší, usnese-li se o zrušení spolku Valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů spolku. Likvidaci spolku provede likvidační komise ustavená Valnou hromadou.
O majetku musí být rozhodnuto výhradně v souladu se zaměřením spolku a ve shodě
s případnými smlouvami uzavřenými mezi spolkem a orgány státní správy, místní samosprávy
nebo s významnými sponzory spolku a jím zřízených zařízení.
2. Spolek vzniká zápisem do veřejného rejstříku, vedeného u příslušného rejstříkového soudu.
3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení nejvyšším orgánem spolku.

V Brně, dne 15. 10. 2018 V Brně,

Ing. František Zoubek, Ing. Kamila Svobodová ,MUDr. Šárka Kutálková , Bc. Lukáš Kutálek, 
zakládající členové spolku, Adam Kutálek, člen spolku.


 B) OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ U HRADNÍHO SPOLKU (GDPR) 

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o zpracování a ochraně osobních údajů u Hradního Spolku a jeho komunikaci se členy, klienty a podporovateli.Zpracováním osobních údajů se rozumí jakékoliv systematické operace s osobními údaji jako je jejich shromažďování, zaznamenání, strukturování, řazení, používání, ukládání, pozměnění, vyhledávání, nahlédnutí, šíření, vymazávání nebo likvidace.

Zpracovávat osobní údaje může buď správce, kterým je statutární ředitel Spolku, nebo jím určený zpracovatel. Statutární ředitel určuje účel zpracování osobních údajů, provádí jejich zpracování sám a nebo jím pověřený zpracovatel a odpovídá za ně.
Zpracovávají se pouze osobní údaje těch, u kterých existuje právní důvod jejich zpracování a dodržujeme následující zásady:

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány vždy pouze pro jasně a srozumitelně definovaný účel, a to zákonnými prostředky a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Správce zpracovává přesné osobní údaje a pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný pro plnění smluvních a zákonných povinností resp. pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány, zejména pro komunikaci Spolku s členy a obchodními partnery.

 2. Osobní údaje členů, čestných členů a partnerů Spolku jsou chráněny a zpracovávány způsobem, který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému či nahodilému přístupu k těmto osobním údajů, k jejich změně, zničení, ztrátě či jejich jinému neoprávněnému zpracování. Pro tyto účely jsou dodržována odpovídající technická a organizační opatření a veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji výše jmenovaných, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

 3. Správce informuje registrované uživatele o zpracování jejich osobních údajů a o jejich právech souvisejících s tímto zpracováním.

  I. Získávání osobních údajů a zásady při jejich zpracování.
  Zpracovatel získává osobní údaje od:
  Členů, čestných členů, a partnerů Spolku(dále jen registrovaných osob), kdy osobní údaje jsou poskytovány elektronicky, SMS zprávam, zásilkami, osobně. Přístup těchto registrovaných osob-uživatelů- ke svým osobním údajům je prostřednictvím komunikace se statutárním ředitelem Spolku přes kontakty uvedené na www.hradnispolek.cz Registrovaná osoba musí prokázat svou totožnost při jakémkoliv dotazu, týkajícím se osobních údajů způsobem, který uzná Statutární ředitel ( dále jen ředitel) za dostatečný.
  Doklad o prokázání totožnosti v jiné než elektronické podobě, zakládá ředitel. Ověření totožnosti žadatele a jeho právního důvodu realizuje ředitel, nebo jím pověřená osoba formou zpětného ověření u žadatele.

  II. Rozsah a účely zpracování
  1) Osobní údaje registrovaných osob
  emailová adresa,
  telefonní číslo,
  jméno, příjmení,titul
  datum a místo narození,
  rodné číslo/IČO
  adresa trvalého pobytu případně jiného bydliště,
  druh, číslo a platnost průkazu totožnosti,
  číslo bankovního účtu (pro případný vzájemný platební styk
  dalšími identifikačními údaji jsou IP adresa registrovaným uživatelem používaného počítače, mobilního telefonu nebo jiného zařízení, kterým přistupuje k portálu www.hradnispolek.cz ,www.anomame.eu
  Zpracování uvedených osobních údajů vyplývá z právní povinnosti vyplývající ze zákona,stanov Spolku a vzájemných dohod Spolku s registrovaným uživatelem. Komunikací registrovaného uživatele z Hradním Spolkem, zejména podáním přihlášky za jakýkoliv druh členství ve Spolku potvrzuje registrovaný účastník, že bere na vědomí poučení o zpracování osobní údajů vyplývající z právní povinnosti, a to při registraci. 

  2) Osobní údaje registrovaných uživatelů zpracovávané s generelně uděleným souhlasem vyslovením souhlasu s GDPR Spolku pro marketingové údaje a komunikaci se členy a obchodními partnery - obchodní sdělení
  emailová adresa,
  jméno, příjmení,
  telefonní číslo
  doručovací adresa
  Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány pro marketingové účely a zasílání obchodních sdělení, a to především na základě uděleného souhlasu registrovaného uživatele při registraci.

  III. Příjemci osobních údajů
  a) na základě právní povinnosti:
  Zpracovávané osobní údaje jsou předávány pouze těm osobám, které k tomu zmocňuje zákon, jinak jsou v evidenci a zpřístupněny pouze řediteli, nebo jím zmocněné osobě ho v GDPR zastupovat.
  b) na základě uděleného souhlasu 
  Zpracovávané osobní údaje jsou předávány komukoliv jen se souhlasem dotčeného registrovaného uživatele, vyjma emailových adres k rozesílání zpráv a informací.

  IV. Informace o zpracovávaných osobních údajích
  Informace o zpracovávaných osobních údajích je možné získat:
  Na základě písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem odeslané správci osobních údajů tj.řediteli Hradního Spolku, 614 00 Brno, Vranovská 217/19

  V. Oprava a změna osobních údajů
  Na základě žádosti prostřednictvím zprávy odeslané z registrované emailové adresy uživatele na emailovou adresu správce- ředitele Spolku nebo jím pověřené osoby.
  Oprava či změna zpracovaných osobních údajů může být provedena pouze správcem osobních údajů, a to na základě požadavku uživatele zaslaného:
  -prostřednictvím zprávy odeslané z registrované emailové adresy uživatele na emailovou adresu správce- ředitele Spolku.
  -písemně na adresu správce osobních údajů -ředitele Spolku
  U registrace zadá uživatel své uživatelské jméno - emailová adresa, tento údaj je unikátním identifikátorem a nelze jej měnit. 
   Vymazání osobních údajů lze jen v případě, že uživatel má pro to právní důvod a jeho osobní údaje nejsou zpracovány z právní povinnosti. 

  VI. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely - obchodní sdělení
  Uživatel může kdykoliv odvolat souhlas se zpracovávání osobních údajů pro marketingové účely a  to způsobem:
  1)Prostřednictvím zprávy odeslané z registrované emailové adresy uživatele na emailovou adresu správce- ředitele Spolku.
  2)Písemnou žádostí doručenou na adresu správce osobních údajů-ředitele Spolku

  VII. Způsob ochrany Vašich osobních údajů na stránkách www.hradnispolek.cz
  Pokud takové zveřejnění bude, bude vždy každé zveřejnění odsouhlaseno s osobou, které se týká a to písemně a souhlas založen u ředitele Spolku

 4. VIII.Správce osobních údajů
  Statutární ředitel Hradního Spolku
  Email: hradinfo@email.cz

  Telefon: +420 602 736 953
  adresa: Hradni Spolek, statutární ředitel , 614 000 Brno, Vranovská 217/19

  Tyto podmínky jsou platné od 28.10. 2018 0:00:00 

Jak hodláme maximalizovat Výnosy z využití hradu a zámku D.Kounice.

Mezi prostory, kde je potenciál maximalizace výnosů patří :prostory pro obchod a služby( podkroví paláce pro IT a internetové obchodování v ČR a se světem), (poschoďové a přízemní párty stany po obvodě a ve spodní části louky pod sýpkou jako prodejní, kontraktační místa, poskytování služeb a výrobků),(párty stany pod hradbami směrem k ulici zámecká jako kryté plochy půjčoven a parkování),(moderní vícepodlažní parkovací domy v místě stávajících obecních garáží pod hradem směrem k řece a kolem nich s napojením pohyblivým chodníkem, nebo lanovkou s hradem, nebo elektro vláčkem s objížděním kláštera, hradu a dalších zajímavých míst v D. Kounicích), (stylové domy v bývalé mateřské školce, s bydlením v patře a v přízemí s obchody, pokračující stylovými prodejními stánky a dílnami podél cesty od bývalé školky po hlavní vstup do hradu od silnice a nad ní podél cesty na bývalý zasypaný hradní příkop nad řekou), (autokemp v místech u řeky s velkokapacitním patrovým parkováním zakomponovaným do svahu pod hradem, s pěší cestou na hrad přes les a louku pod sýpkou a koupáním u řeky v meandru na zadržování vody), (odkoupení a nebo pronájem městského hřiště pro sportování jak místních tak návštěvníků sportovních akcí na hradě), (pokoje a byty k pronájmu v hradním hotelovém resortu- patra paláce, kastelánský dům, případný odkup parcel pod loukou pod sýpkou (dva rodinné domy) a zde vybudování moderního hotelu s podzemním parkováním s výhledem na hrad a na okolí a přesunem ekodvora do vzdálenějších míst za povodňovými hrázemi),(2 restaurace- jedna uvnitř paláce v přízemí navazující na rytířský sál pro potřeby hradu a zde ubytovaných a návštěv hradu a jedna v přízemí sýpky s novou terasou nad částí louky pod sýpkou jako zázemí obchodních a relaxačních prostor za sýpkou, pod terasou sýpky sklady půjčoven sportovního nářadí a her, 3 bary(možná s automatovou samoobsluhou s kavárnou, cukrárnou)- jeden v atriu, a místnostech za obloukovým oknem , druhý na vstupních terasách u vchodu od silnice k sýpce, třetí u vstupu na hrad za poutačem), (2 vinárny v hradním sklepení- jedna u vchodu do hradu od kláštera s vlastním sociálním zařízením, druhá se vstupem do podzemí z átria a sociálkami v přízemí paláce vstup z atria a výtahu paláce), (kanceláře na patro v hospodářských budovách uvnitř nádvoří), (automatické půjčování nejrůznějších dopravních prostředků k dopravě po okolí a k vlaku v Moravských Bránicích kde bude rovněž zřízena automatická půjčovna a stanice elektrovláčku, půjčovna s obsluhou , mikrobusová doprava po okolí),(wellnes- masáže, sauny, ozdravné koupele v místním minerálním zdroji, vše ve stylových budovách, zakomponovaných po okraji louky pod sýpkou do lesního svahu směrem k řece, případně v prosklené budově, propojující palác a sýpku nad vrtem), ( Zdroje elektřiny- vodní elektrárna na řece, solární střešní tašky, omítky se zakomponovanou fotovoltaikou zejména na sýpce na jih a hradby směrem na východ a na západ, na střeše potenciálního hotelu pod sýpkou, větrná elektrárna zakomponovaná do průtahů ve zvýšených hradbách s ochozy na severní straně),( zdroje vody- svedení dešťových vod ze všech střech do zachytávacích nádrží- koupací hasičská nádrž pod sýpkou, bazén pro hotelové hosty v bývalém příkopu vedle druhé brány, 2 zachytávací nádrže pod hradem směrem k řece s možností přečerpávání, hradní studna na dešťovou vodu, hradní vrt), (potřeba skladových prostor pro obsluhu hradu- částečně v příkopu před palácem, částečně v pohledově zakomponovaných lodních kontejnerech po okraji svahu za sýpkou směrem k řece, částečně pod novou terasou za sýpkou a pod novými terasami od sýpky ke vstupu od silnice, ostatní ne často používané ve skladech zakomponovaných do svahu pod hradem kolem zasypaného hradního příkopu se zelenou střechou- porostem a obsluhou po cestě po zasypaném hradním příkopu, případně odkup budov v blízkosti hradu)

b) Realizace hlavních částí plánu:I.)Vybudování ubytovací kapacity na hradě (sýpka podkroví, palác první a druhé nadzemní patro, podkroví kastelánského domu a hospodářských budov) na úrovni turistické a byznys kvality interierů a vybavení v podobě hradního hotelového resortu, který by pokoje a byty pronajímal jednak návštěvníkům v rámci cestovního ruchu a jednak podnikatelům a pracovníkům hradu, bydlících a podnikajících na hradě a nejbližším okolí.
II.) vybudování otevřených kanceláří a společenské místnosti typu HUB v podkroví všech křídel paláce s přiznáním krovů pro vytvoření místního a mezinárodního centra obchodu a služeb prostřednictvím IT, sítí, internetu.Vybudování provozních kanceláří v hospodářských budovách u hradeb.
III.) vybudování krytých prostor pro vytvoření výstavních, prodejních kapacit pro tuzemskou a mezinárodní prezentaci, směnu, prodej novinek a špičkových výrobků a služeb malých a středních firem z ČR a okolních zemí Euroregionu podporovaných IT hradního centra obchodu a služeb, formou přízemních a patrových párty-stanů ve spodní části louky pod sýpkou a po jejích okrajích. Vystavení jednoduchého jeviště krytého stany v nejnižším rohu louky na jihozápadě s přednáškovým a kulturním areálem mezi párty-stany s využitím svahu louky jako přírodního amfiteátru.
IV.) v návaznosti na skleněný výtah do podkroví sýpky vybudování rozšířené terasy s výhledem na jih a Pálavu, navazující na přízemní sál sýpky jako restaurace pro svatby, a další aktivity na hradě. Před terasou by vznikla velká požární nádrž s filtrací využitelná ke koupáni, sprchování a relaxačními místy kolem ní, kde zdroj vody by byla dešťová voda ze střech hradu. Pod terasou by vznikly ukládací prostory pro vybavenost -stoly, židle, lehátka, sportovní nářadí apod. Tato terasa k posezení, občerstvení a besedám by pokračovala ve stupních podél zdi až ke vchodu u Zámecké silnice do areálu pod sýpkou.
V.)terasy pod hradbami směrem k ulici Zámecká by byly využívány k mobilním sportovištím- beach volejbal a pod a půjčovnám elektrokol, koloběžek, motorek, aut na dopravu do okolí a k vlaku. Byly by zde bary s občerstvením a toalety. Obnovila by se částečné zbořená hradní zeď před hradbami směrem k silnici.
VI.)v části bývalé školky pod hradem by vznikla "zlatá ulička" s domky, kde nahoře by bylo možné pronajmout bydlení, v přízemí obchody, vše propojující hrad a klášter a venkovní jednoduché sportoviště pro děti a dospělé.
VII.) v lesích kolem hradu by vznikly stylové domky se službami- masáže, sauny, odpočinková místa a u řeky hradní Kempink.
VIII.)v přírodním areálu pod hradbami hradu směrem ke klášteru by vznikl malý přírodní koncertní sál pro denní a večerní kulturní vystoupení. Od vstupu do hradu od kláštera pod celým hradem až na louku pod sýpkou by vznikla výletní a promenádní lávka s výhledem na řeku a přední plexisklovou stěnou, aby se zabránilo házení nedopalků do lesa pod tím, navazující na promenádu kolem řeky pod hradem a na sklepní vinárnu.
IX.) obnovily by se všechny sklepy hradu jako vinotéky , v přízemí hradního átria by vznikly klubovny, toalety, kavárna s cukrárnou a hernou pro děti restaurace pro obsluhu paláce a sklepů s átriem a obnovený rytířský sál. V átriu by vznikly ochozy (dřevěné jako stylové a nebo moderní prosklené, pro snadnější vstup do pokojů a bytů ve dvou nadzemních patrech. Vše od sklepů po podkroví propojeno výtahem v šachtě připravené již památkáři s opravou Žabkova schodiště jako požárního schodiště, zelenou komnatou s dobovým vybavením a výtahem pro dvě osoby na straně Žabkova schodiště.

Předpokládaná časová náročnost je 5 let max. Odhadované finanční náklady 400 až 600 milionů Kč, podle nákladů na úpravu stěn, stropů, podlah místností a vybavenosti- Vše lze realizovat za provozu a stálého užívání, postupně v etapách v závislosti na produkci výnosů a investicích investorů. Mnoho z výdělečných vybaveností lze realizovat pronájmem místa a umožněním si pod dohledem vlastníků zařízení či vybavenost sám na vlastní náklad vybudovat a odbydlet užíváním za smluvní nájem. Tím významně snížit náklady na pořízení.

Ukázky z programů pro rodiny s dětmi na hradě a pohledy na hrad.
Vše ostatní o hradu na www.hradkounice.cz