GDPR

 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ U HRADNÍHO SPOLKU (GDPR)

Tímto dokumentem vám poskytujeme informace o zpracování a ochraně osobních údajů u Hradního Spolku a jeho komunikaci se členy, klienty a podporovateli.Zpracováním osobních údajů se rozumí jakékoliv systematické operace s osobními údaji jako je jejich shromažďování, zaznamenání, strukturování, řazení, používání, ukládání, pozměnění, vyhledávání, nahlédnutí, šíření, vymazávání nebo likvidace.

Zpracovávat osobní údaje může buď správce, kterým je statutární ředitel Spolku, nebo jím určený zpracovatel. Statutární ředitel určuje účel zpracování osobních údajů, provádí jejich zpracování sám a nebo jím pověřený zpracovatel a odpovídá za ně.
Zpracovávají se pouze osobní údaje těch, u kterých existuje právní důvod jejich zpracování a dodržujeme následující zásady:

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány vždy pouze pro jasně a srozumitelně definovaný účel, a to zákonnými prostředky a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Správce zpracovává přesné osobní údaje a pouze v takovém rozsahu, který je nezbytný pro plnění smluvních a zákonných povinností resp. pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány, zejména pro komunikaci Spolku s členy a obchodními partnery.

 2. Osobní údaje členů, čestných členů a partnerů Spolku jsou chráněny a zpracovávány způsobem, který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému či nahodilému přístupu k těmto osobním údajů, k jejich změně, zničení, ztrátě či jejich jinému neoprávněnému zpracování. Pro tyto účely jsou dodržována odpovídající technická a organizační opatření a veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji výše jmenovaných, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

 3. Správce informuje registrované uživatele o zpracování jejich osobních údajů a o jejich právech souvisejících s tímto zpracováním.
  I. Získávání osobních údajů a zásady při jejich zpracování.
  Zpracovatel získává osobní údaje od:
  Členů, čestných členů, a partnerů Spolku(dále jen registrovaných osob), kdy osobní údaje jsou poskytovány elektronicky, SMS zprávam, zásilkami, osobně. Přístup těchto registrovaných osob-uživatelů- ke svým osobním údajům je prostřednictvím komunikace se statutárním ředitelem Spolku přes kontakty uvedené na www.hradnispolek.cz Registrovaná osoba musí prokázat svou totožnost při jakémkoliv dotazu, týkajícím se osobních údajů způsobem, který uzná Statutární ředitel ( dále jen ředitel) za dostatečný.
  Doklad o prokázání totožnosti v jiné než elektronické podobě, zakládá ředitel. Ověření totožnosti žadatele a jeho právního důvodu realizuje ředitel, nebo jím pověřená osoba formou zpětného ověření u žadatele.
  II. Rozsah a účely zpracování
  1) Osobní údaje registrovaných osob
  emailová adresa,
  telefonní číslo,
  jméno, příjmení,titul
  datum a místo narození,
  rodné číslo/IČO
  adresa trvalého pobytu případně jiného bydliště,
  druh, číslo a platnost průkazu totožnosti,
  číslo bankovního účtu (pro případný vzájemný platební styk
  dalšími identifikačními údaji jsou IP adresa registrovaným uživatelem používaného počítače, mobilního telefonu nebo jiného zařízení, kterým přistupuje k portálu www.hradnispolek.cz ,www.anomame.eu
  Zpracování uvedených osobních údajů vyplývá z právní povinnosti vyplývající ze zákona,stanov Spolku a vzájemných dohod Spolku s registrovaným uživatelem. Komunikací registrovaného uživatele z Hradním Spolkem, zejména podáním přihlášky za jakýkoliv druh členství ve Spolku potvrzuje registrovaný účastník, že bere na vědomí poučení o zpracování osobní údajů vyplývající z právní povinnosti, a to při registraci.
  2) Osobní údaje registrovaných uživatelů zpracovávané s generelně uděleným souhlasem vyslovením souhlasu s GDPR Spolku pro marketingové údaje a komunikaci se členy a obchodními partnery - obchodní sdělení
  emailová adresa,
  jméno, příjmení,
  telefonní číslo
  doručovací adresa
  Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány pro marketingové účely a zasílání obchodních sdělení, a to především na základě uděleného souhlasu registrovaného uživatele při registraci.

  III. Příjemci osobních údajů
  a) na základě právní povinnosti:
  Zpracovávané osobní údaje jsou předávány pouze těm osobám, které k tomu zmocňuje zákon, jinak jsou v evidenci a zpřístupněny pouze řediteli, nebo jím zmocněné osobě ho v GDPR zastupovat.
  b) na základě uděleného souhlasu
  Zpracovávané osobní údaje jsou předávány komukoliv jen se souhlasem dotčeného registrovaného uživatele, vyjma emailových adres k rozesílání zpráv a informací.
  IV. Informace o zpracovávaných osobních údajích
  Informace o zpracovávaných osobních údajích je možné získat:
  Na základě písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem odeslané správci osobních údajů tj.řediteli Hradního Spolku, 614 00 Brno, Vranovská 217/19
  V. Oprava a změna osobních údajů
  Na základě žádosti prostřednictvím zprávy odeslané z registrované emailové adresy uživatele na emailovou adresu správce- ředitele Spolku nebo jím pověřené osoby.
  Oprava či změna zpracovaných osobních údajů může být provedena pouze správcem osobních údajů, a to na základě požadavku uživatele zaslaného:
  -prostřednictvím zprávy odeslané z registrované emailové adresy uživatele na emailovou adresu správce- ředitele Spolku.
  -písemně na adresu správce osobních údajů -ředitele Spolku
  U registrace zadá uživatel své uživatelské jméno - emailová adresa, tento údaj je unikátním identifikátorem a nelze jej měnit.
  Vymazání osobních údajů lze jen v případě, že uživatel má pro to právní důvod a jeho osobní údaje nejsou zpracovány z právní povinnosti.
  VI. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely - obchodní sdělení
  Uživatel může kdykoliv odvolat souhlas se zpracovávání osobních údajů pro marketingové účely a to způsobem:
  1)Prostřednictvím zprávy odeslané z registrované emailové adresy uživatele na emailovou adresu správce- ředitele Spolku.
  2)Písemnou žádostí doručenou na adresu správce osobních údajů-ředitele Spolku
  VII. Způsob ochrany Vašich osobních údajů na stránkách www.hradnispolek.cz
  Pokud takové zveřejnění bude, bude vždy každé zveřejnění odsouhlaseno s osobou, které se týká a to písemně a souhlas založen u ředitele Spolku

 4. VIII.Správce osobních údajů
  Statutární ředitel Hradního Spolku
  Email: hradinfo@email.cz

  Telefon: +420 602 736 953
  adresa: Hradni Spolek, statutární ředitel , 614 000 Brno, Vranovská 217/19
  Tyto podmínky jsou platné od 28.10. 2018 0:00:00