Stanovy Hradního Spolku

STANOVY HRADNÍHO SPOLKU

I.Základní ustanovení
1. Hradní Spolek (dále též jako "spolek") je právnickou osobou, která má formu spolku vzniklého
zápisem do veřejného rejstříku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Hradní Spolek je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob.
3. Název spolku: Hradní Spolek
4. Sídlo spolku: Vranovská 217/19, 614 00 Brno.

II.Cíl a účel činnosti spolku

1. Hlavním účelem spolku je obnova, ochrana, rozvoj a péče o jednu z významných kulturních památek Jihomoravského kraje, hrad a zámek Dolní Kounice, vedená snahou vybudovat z této kulturní památky účelně využívané a společensky vyhledávané místo, avšak nikoliv pouze jako turistickou atraktivitu, ale též jako místo dalšího vzdělávání, aktivního odpočinku či jako místo smysluplného využívání volného času, ať již jednotlivců nebo rodin s dětmi, a to kupříkladu účastí na pořádaných kulturních, sportovních či dalších společenských aktivitách, což v konečném důsledku přispívá též k formování a rozvoji veřejného života a ke zvýšení kvality sociálního a kulturního prostředí v dané lokalitě.

2. Pro naplnění shora uvedeného účelu spolku je tak třeba vybudovat otevřenou komunitu členů a podporovatelů, kteří budou na dosažení tohoto účelu vzájemně spolupracovat, a to zejména na bázi dobrovolnické práce, vzájemné výhodné spolupráce či svépomocí, čímž minimalizují jinak značně vysoké náklady spjaté s obnovou, ochranou, rozvojem a péčí o kulturní památky jako takové.
3.Podpora, pomoc a vytváření podmínek členům spolku pro uspokojování jejich základních lidských potřeb, definovaných v Maslowově pyramidě lidských potřeb.
4. Hlavní činností spolku tedy je:
a. organizace, koordinace a realizace činností, jež vedou k obnově, ochraně, rozvoji a péči o kulturní památku hrad a zámek Dolní Kounice jakožto významnou kulturní památku Jihomoravského kraje;
b.
Organizace a realizace aktivit, zaměřených na účelnou obnovu, rozvoj a využití budov a prostranství uvnitř i v okolí hradu a zámku Dolní Kounice.
c. organizace a realizace kulturních, sportovních a dalších společenských aktivit, včetně pořádání soutěží, jakožto
aktivit smysluplného využívání kulturní památky a jejího okolí včetně aktivit sloužících k prevenci, rozvoji,ochraně a obnově Zdraví populace.,
d. organizace, koordinace a podpora dobrovolnické práce, vzájemné výhodné spolupráce
i individuálních, kolektivních, spolkových a firemních iniciativ, jež směřují k naplnění výše
uvedeného účelu a cílů spolku;
e. poskytování konzultací, poradenství a případně též pomoci místním územně
samosprávným celkům, institucím a organizacím v jejich zapojení do vzájemně výhodné
spolupráce se spolkem, jež směřuje k naplnění shora uvedeného účelu a cílů spolku;
f. vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších informačních materiálů, jež se
vztahují ke spolku a jeho činnosti;
g. propagace spolku a jeho činnosti.

5. Za účelem naplnění výše uvedené hlavní činnosti, účelu a cílů spolku vytváří spolek optimální
materiální a organizační podmínky. Vedle uvedeného usiluje též o to, aby byla daná činnost
realizována v prostředí, které bude vzhledem k povaze této činnosti vykazovat co nejvyšší míru
vhodnosti.
6. Spolek je pro naplnění shora uvedené hlavní činnosti, účelu a cílů spolku rovněž připraven
spolupracovat zejména se státními orgány, orgány územně samosprávných celků, s institucemi
Evropské unie, fyzickými osobami, právnickými osobami soukromého práva, včetně českých
i zahraničních neziskových organizací.
7. Spolek může též vyvíjet hospodářskou činnost jako činnost vedlejší, směřující k podpoře hlavní
činnosti nebo hospodárnému využití svého nebo spravovaného majetku ve prospěch spolku.
Spolek může v zájmu získání prostředků pro rozvoj vlastní činnosti vstupovat do právnických
osob či je zakládat. Vytvořený zisk může být použit pouze pro spolkovou činnost, včetně správy
spolku.
8. Vedlejší hospodářskou činností spolku, sloužící k podpoře hlavní činnosti a hospodárném využívání spolkového majetku je pak zejména:
a. získávání finančních prostředků, a to způsoby, které jsou v souladu s příslušnými platnými právními předpisy;
b. pronájem vlastních nebo pronajatých majetků, míst a prostor;
c. obnova zanedbaných nebo nedostatečně využívaných nemovitostí, jejich rozvoj,využívání a provozování pro spolkové účely a cíle;
d. vytváření příležitostí
k prevenci,rozvoji,ochraně a obnově Zdraví populace

III.Členství ve spolku
1. Členem spolku se může stát fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí se stanovami
a posláním spolku.
2. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě písemné přihlášky statutární ředitel spolku.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Členství ve spolku zaniká:
a. písemným oznámením člena o vystoupení ze spolku;
b. úmrtím člena;
c. zánikem nebo zrušením právnické osoby, která je členem spolku;
d. zrušením členství statutárním ředitelem spolku.
5. Dokladem o členství je potvrzení o členství ,vystavené statutárním ředitelem spolku.
6. Členství ve spolku přechází na dědice nebo na právního nástupce, a to se všemi právy a povinnostmi, které jsou s předmětným členstvím spojeny.
7. Členství ve spolku je dvojího druhu:
a. členství;
b. čestné členství.
8. Čestný člen má právo účastnit se Valné hromady a hlasovat na ní, ovšem má pouze poradní hlas,ke kterému se při konečném sčítání nepřihlíží. Jinak má čestný člen všechna práva a povinnosti dle stanov spolku stejné jako člen.
Ztráta práva hlasovat u čestných členů je kompenzována právy na výhody nebo smluvní podíl na konkrétních výnosech z konkrétních aktivit Spolku nebo Spolkem zprostředkovaných, stanovených Valnou hromadou nebo statutárním ředitelem Hradního Spolku na příslušný kalendářní rok, nebo na smluvené období, nebo smlouvou mezi Hradním Spolkem a čestným členem.

IV.Práva a povinnosti členů spolku
1. Člen spolku má právo:
a. podílet se na činnosti spolku;
b. účastnit se Valné hromady;
c. volit orgány spolku;
d. být volen do orgánů spolku;
e. být informován o činnosti spolku.
2. Člen spolku má povinnost:
a. chovat se čestně a dodržovat stanovy spolku;
b. aktivně se podílet na plnění cílů spolku;
c. svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku;
d. platit členské příspěvky, pokud jim tato povinnost bude uložena Valnou
hromadou;
e. dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.

V.Orgány spolku
1. Orgány spolku jsou:
a. Valná hromada;
b. Statutární ředitel spolku;
c. Revizor.
VI.Valná hromada
1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku.
2. Valnou hromadu tvoří všichni členové spolku.
3. Valnou hromadu svolává statutární ředitel spolku podle potřeby, nejméně však jedenkrát za12 měsíců.
4. Valná hromada:
a. schvaluje stanovy;
b. schvaluje změny stanov,
c. volí a odvolává statutárního ředitele spolku s výjimkou prvního statutárního ředitele spolku, ve smyslu prvního funkčního období od vzniku spolku;
d. volí a odvolává revizora;
e)
schvaluje zprávu statutárního ředitele a revizora za uplynulé období
f. rozhoduje o zrušení spolku.
5. Každý člen má jeden hlas, všechny hlasy jsou si rovny s výjimkou hlasu poradního.
6. Valná hromada se usnáší, není-li dále uvedeno jinak, nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů.
7. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň polovina členů.
8. Rozhodnutí o zrušení spolku je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů
spolku.
9. Jednání a hlasování Valné hromady i jiných schůzí a porad členů Hradního Spolku lze i per rollam. Ověřování hlasů při takovém jednání a hlasování volí svolavatel Valné Hromady, schůzí a porad členů v pozvánce na jednání.

VII.Statutární ředitel spolku
1. Statutární ředitel spolku je statutárním orgánem, tudíž spolek zvolil individuální formu
statutárního orgánu. Vzhledem k uvedenému, statutární orgán spolku má jednoho člena.
2. Funkce statutárního ředitele spolku vzniká zvolením Valnou hromadou.
3. Volební období statutárního ředitele spolku je 5 let s možností opakované volby.
4. Kandidáty na výkon funkce statutárního ředitele spolku může navrhovat každý člen, přičemž
každý návrh pak projednává Valná hromada.
5. Funkce statutárního ředitele spolku zaniká:
a. odstoupením;
b. odvoláním Valnou hromadou;
c. úmrtím.
6. První statutární ředitel spolku je zvolen zakládajícími členy na ustavující schůzi spolku.
7. Statutární ředitel spolku:
a. koordinuje činnost spolku;
b. svolává Valnou hromadu;
c. zpracovává podklady pro rozhodnutí Valné hromady;
d. rozhoduje o přijetí za člena spolku
a o výši a změnách členského příspěvku;;
e. vykonává další činnost, která není svěřena do působnosti Valné hromady.
8. Jestliže se přes opakované nejméně trojí svolání v průběhu dvaceti měsíců nesejde usnášeníschopná Valná hromada, přebírá její pravomoci statutární ředitel spolku.
9. Jménem spolku jedná navenek vůči třetím osobám statutární ředitel spolku.
10. Statutární ředitel spolku může udělit plnou moc k zastupování spolku další osobě.
11. Statutární ředitel spolku je odpovědný za vedení účetní evidence a plynulý chod spolku.
12. Statutární ředitel spolku připravuje podklady pro jednání Valné hromady.
13. Za spolek se statutární ředitel spolku podepisuje tak, že k názvu spolku uvede svou funkci a připojí vlastnoruční podpis.
VIII.Revizor
1. Revizor je kontrolním orgánem spolku, který má jednoho člena.
2. Revizor je volen Valnou hromadou na základě nominace členem spolku.
3. Volební období revizora je 10 let.
4. Revizor dohlíží na činnost statutárního ředitele spolku.
5. Revizor má právo kdykoliv nahlédnout do hospodaření spolku.
6. Revizor podává zprávy o své činnosti na Valné hromadě.
7. Revizor má povinnost vést zápisy ze zasedání Valné hromady. V případě jeho nepřítomnosti vede zápis ze zasedání Valné hromady statutární ředitel spolku.


IX.Zásady hospodaření spolku
1. Zdroje příjmů jsou zejména:
a. dary a příspěvky právnických a fyzických osob;
b. dotace a granty;
c. příjmy z vlastní hospodářské činnosti vykonávané jako vedlejší (doplňkové) činnosti spolku;
d. majetek převedený do vlastnictví spolku členem spolku;
e. státní příspěvky;
f. členské příspěvky.
2. Finanční prostředky slouží k naplňování cílů spolku.
3. Za hospodaření spolku odpovídá statutární ředitel spolku, který každoročně předkládá Valné hromadě zprávu o hospodaření.
4. Finančními prostředky disponuje statutární ředitel spolku.
5. Spolek je neziskovou organizací.


X. Závěrečná ustanovení
1. Spolek se zruší, usnese-li se o zrušení spolku Valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů spolku. Likvidaci spolku provede likvidační komise ustavená Valnou hromadou.
O majetku musí být rozhodnuto výhradně v souladu se zaměřením spolku a ve shodě s případnými smlouvami uzavřenými mezi spolkem a orgány státní správy, místní samosprávy nebo s významnými sponzory spolku a jím zřízených zařízení.
2. Spolek vzniká zápisem do veřejného rejstříku, vedeného u příslušného rejstříkového soudu.
3. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem jejich schválení nejvyšším orgánem spolku.

Schváleny Valnou hromadou Hradního Spolku  dne 20.4.2O24

Dr. Ing. František Zoubek, Ing. Kamila Svobodová ,MUDr. Šárka Kutálková , Ing. Lukáš Kutálek, Mgr. Adam Kutálek. zakládající členové spolku,