Smlouva o zprostředkování

Vzor naši smlouvy o zprostředkování pro zájemce o provize za zprostředkování:

SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

uzavřená podle § 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "občanský zákoník")

1.Smluvní strany
1.1.Firma či jméno a příjmení:......................................................................................................
sídlo či trvalé bydliště:.................................................................................................................
IČO či RČ: ........................................................................................................................................
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ........................., spisová značka ...........................
zastoupena ..............................................., funkce.........................................................................
bankovní spojení: ............................, číslo účtu: ................................................................. .............
zvolená a Spolkem odsouhlasená obchodní značka.(desetimístná z písmen a čísel)...................................................................................................................................................
(dále také jen "zprostředkovatel")

a

1.2. Hradní Spolek
sídlo 614 00 Brno, Vranovská 217/19
IČO 073 99 766, zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném KS Brno, odd.L, vložka č.25287
zastoupen Dr.Ing. Františkem Zoubkem, statutárním ředitelem
bankovní spojení: 0300, číslo účtu: 28 62 96 678
(dále také jen "zájemce")

zprostředkovatel a zájemce dále také společně jako "smluvní strany" a každý samostatně jako "smluvní strana" uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o zprostředkování

2.Úvodní ustanovení
2.1. Zprostředkovatel je oprávněn zde smluvenou činnost vykonávat.
2.2.Zájemce má zájem na zprostředkování:
a)vstupu nových čestných členů Hradního Spolku z řad fyzických nebo právnických osob,
b)uzavření smlouvy o darování prostředků na realizaci projektu Hradního Spolku,
c) uzavření smlouvy na právo užívání konkrétního pokoje a nebo bytu hradního hotelového resortu na hradě a zámku v Dolních Kounicích,
d) uzavření smluv o využití hradu a zámku D.K. na firemní a skupinové akce

3.Předmět smlouvy
3.1.Zprostředkovatel se zavazuje, že zájemci zprostředkuje vstup nových čestných členů do Hradního Spolku a uzavření kterékoliv ze smluv dle bodu 2.2.odst.a)b)c)d) s třetí osobou (dále jen "zprostředkovávaná smlouva").
3.2.Zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli za zprostředkování zprostředkovávané smlouvy provizi.

4.Provize
4.1.Zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli za zprostředkování zprostředkovávané smlouvy s třetí osobou provizi ve výši:
v bodě 2.2.a) a b) 10% ze vstupního členského příspěvku a nebo peněžitého daru, c) 75 tisíc Kč za pořízení pokoje a nebo bytu, d) 5% ze smluvní částky (dále jen "provize").
4.2. Provize zahrnuje veškeré náklady zprostředkovatele spojené se zprostředkováním zprostředkovávané smlouvy a nárok vzniká identifikací platby u Spolku registrovanou obchodní značkou zprostředkovatele na přihlášce člena a nebo darovací smlouvě nebo jiném dokladu, identifikujícím zprostředkovanou platbu.
4.3. Provize je splatná do 10 ti pracovních dní po dni převedení dotčené částky na účet Hradního Spolku k jeho volné dispozici, jinak písemnou dohodou měsíčně za uplynulý měsíc.
4.4.Zprostředkovatel nemá právo na provizi, ani její část, je-li činný také pro druhou stranu zprostředkovávané smlouvy.
4.5.Právu zprostředkovatele na provizi není na újmu, byla-li zprostředkovávaná smlouva uzavřena nebo splněna až po zániku závazku z této smlouvy o zprostředkování.

5.Práva a povinnosti zprostředkovatele
5.1.Zprostředkovatel je povinen vykonávat aktivně zprostředkovatelskou činnost pro zájemce s obornou péčí, dbát oprávněných zájmů zájemce a zohlednit veškeré okolnosti, které mají pro zájemce rozhodný význam pro jeho rozhodování o uzavření zprostředkovávané smlouvy.
5.2. Zprostředkovatel je povinen sdělit zájemci bez zbytečného odkladu vše, co má význam pro jeho rozhodování o uzavření zprostředkovávané smlouvy.
5.3. Zprostředkovatel je povinen pro zájemce uschovat doklady nabyté v souvislosti se zprostředkovatelskou činností po dobu, po kterou mohou být významné pro ochranu zájmů zájemce, nejméně však po dobu 5 ti let, nebo je všechny předat zájemci.
5.4.Zprostředkovatel nesmí navrhnout zájemci uzavření smlouvy s osobou, o které má důvodnou pochybnost, zda povinnosti ze zprostředkovávané smlouvy řádně a včas splní, nebo o které vzhledem k okolnostem takovou pochybnost mít měl. Požádá-li o to zájemce, je mu zprostředkovatel povinen sdělit údaje potřebné k posouzení důvěryhodnosti osoby, s níž mu uzavření smlouvy navrhuje.
5.5. Zprostředkovatel není oprávněn uzavřít zprostředkovávanou smlouvu jménem zájemce. Je oprávněn pouze vyhledat a získat třetí osoby a připravit podklady a vše potřebné pro uzavření smlouvy zájemce s třetí osobou, nebo pro vznik čestného členství v H.Spolku u třetí osoby.

6.Práva a povinnosti zájemce
6.1.Zájemce je povinen sdělit zprostředkovateli vše, co pro něho má rozhodný význam pro uzavření zprostředkovávané smlouvy.
6.2. Zájemce je oprávněn během doby trvání této smlouvy o zprostředkování uzavřít s jinou osobou další smlouvu o zprostředkování se stejným předmětem jako má tato smlouva o zprostředkování.

7.Doba trvání smlouvy
7.1.Tato smlouva o zprostředkování se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti této smlouvy o zprostředkování. Není-li zprostředkovávaná smlouva uzavřena v takto ujednané době, závazek zaniká. Dohodou smluvních stran lze smlouvu kdykoliv písemným a číslovaným dodatkem prodloužit.
7.2.Smlouvu lze kteroukoliv ze smluvních stran ukončit dohodou a nebo výpovědí kterékoliv ze smluvních stran v případě, že některá ze stran neplní smluvní ujednání a nebo poškozuje dobré jméno druhé smluvní strany. V takovém případě smlouva končí dnem doručení druhé smluvní straně na jeji ve smlouvě uvedenou adresu a nebo marného doručení některou z běžných doručovacích služeb, kdy adresát doručení odmítne a nebo zmaří. V případě změny adresy v záhlaví této smlouvy má za povinnost strana, u které ke změně došlo včas a průkazně informovat statutárního představitele druhé strany o takové změně, jinak se má za doručené vše, zaslané doporučeně a nebo doručovací službou na původní adresu. Po ukončení platnosti smlouvy jsou povinny smluvní strany vypořádat své vzájemné závazky do 3 měsíců od ukončení smlouvy.

8.Platnost a účinnost smlouvy
8.1. Tato smlouva o zprostředkování je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

9.Závěrečná ustanovení
9.1. Změny této smlouvy o zprostředkování lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemnou formou.
9.2.Tato smlouva o zprostředkování, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy o zprostředkování nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník, a ostatními právními předpisy České republiky.
9.3.Tato smlouva o zprostředkování je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
9.4.Smluvní strany po přečtení této smlouvy o zprostředkování prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva o zprostředkování byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


V _________ dne _________                                                 V _________ dne _________


       zprostředkovatel                                                                                     zájemceSmlouvu 2x vytiskněte, oba výtisky čitelně vyplňte a podepište, poté oba pošlete na naši adresu.
Po schválení spolupráce Vám 1 námi podepsaný výtisk pošleme zpět.