Principy fungování Spolku

Principy fungování Spolku
1)aktivní sdružování peněz do co největšího pohotového kapitálu, shromažďování, zhodnocování a ochrana aktiv. Vytváření tak ekonomické síly, schopné vyvolávat a uspokojovat nové příležitosti jejich zhodnocení, smysluplného využití, k uspokojení potřeb sdružených a naplnění cílů Spolku,
2) sdružování aktivních lidí do spolupracující,setkávající se a vzájemně se podporující komunity, uspokojující potřeby sdružených, umožňuje objevit množství nejrůznějších individuálních schopností a jejich využití. Tím vzniká synergický efekt propojení cílů celku a jednotlivých sdružených.
3)obnova, budování, provozování a rozvoj využívání nemovitostí, ať už vlastních nebo pronajatých, zejména historických kulturních dědictví a novátorských řešení, schopných víceúčelového využití, jako míst, kde Spolek rozvíjí své činnosti k uspokojení svých cílů a potřeb sdružených.
4) veřejná prospěšnost Spolku, s privilegovaným postavením sdružených členů, kteří se zasloužili o veřejnou prospěšnost Spolku.
5)vyhledávání, podpora a rozvoj nových řešení zejména k uspokojení základních lidských potřeb- zajištění potravin, bydlení, energií,zdraví,bezpečí,právních jistot, dopravy
6) prostřednictvím franšízových pracovišť, zavádět, rozvíjet a naplňovat o principy v místě jejich vzniku v závislosti na místních specifických možnostech a potřebách, s oporou o celý Spolek, s využitím celé Spolkové sítě.Vždy, jako smluvní samostatné právní subjekty, s majetkovým a právním podílem Spolku.