Vaše možnosti
Sem vložte podnadpis

 Představujeme Vám projekt, který ve světě stále více konfliktním, podporuje vznik sjednocujících, vzájemně spolupracujících iniciativ, schopných zabezpečit potřeby sdružených.   
A)Je určen především těm, kdo:

1)-milují historii, dějiny, hrady a zámky, sní o jejich příbězích, odkazech, poučeních, životě minulých generací, rádi zde pobývají.
2)-podnikají, nebo chtějí podnikat a hledají prostory, místo, partnery, podporu,aby mohli představit, nabídnout, rozvíjet své produkty, služby, dovednosti.
3)- ve skupinách rozvíjí své dovednosti, plány, vize, hledají nový prostor a podporu jejich realizaci.
4)-hledají pro své skvělé dovednosti, převratné myšlenky a projekty partnery, s nimiž by získali to, co ještě chybí.
5)- hledají nový smysl a cíl svého plnohodnotného bytí, nebo se sami cítí ohroženi.
 
6)-  hledají  bezpečné, trvalé, pod vlastní kontrolou realizované  zhodnocování nebo zabezpečení svých investic.

Pokud mezi některou z těchto skupin patříte, pak neváhejte a vstupte mezi nás k realizaci tohoto projektu a projektů Vašich, k ŘEŠENÍ svých obav a starostí.

B)Je charakteristický tím, že :
1)-samosprávně a samofinancovatelně obnovuje a rozvíjí historickou věrnost a novou využitelnost  středověkého hradu z r. 1162, kulturní památku ČR.Vytváří podmínky pro jeho nové, plné využívání těmi, kteří k uspokojování svých současných i budoucích potřeb sdruží do komunity Hradního Spolku své zájmy, dovednosti, finanční prostředky jako investici v podobě členského příspěvku odpočitatelného z daní. Vše s právem kdykoliv ze Spolku vystoupit, aniž by za Spolek ručili. Otevírá tak nový trh rozvoje mnoha průmyslových oborů a oborů lidské činnosti, obnovujících využití vhodných historických nemovitostí pro potřeby současné i budoucích generaci, při zachování odkazu předků. Vytváří nová ekonomická, sebeobranná společenství občanů a organizací na základech předků.
2) -soukromě vlastněné 12 ha feudální panství- hrad a zámek Dolní Kounice u Brna- je "rozprodáváno, dáno v léno"-mezi komunitu fyzických a právnických osob. Není to nové znárodnění všemi. Je to svěření ke společnému užívání s možností i vlastnit jen těmi, kdo se zapojili do budování nové komunity, rozvíjející  hrad a jeho využití. Těmi, kdo ví, jakou výjimečnou příležitost tak získávají, patří k rozhodným, iniciativním. Schopným spolupráce, vzájemné podpory v týmu, komunitě.
3)-  výše uvedené vlastnosti a činy nejsou dnes zdaleka běžné a obvyklé- tito sdružení, kteří jako kdysi i dnes tak vynikají nad ostatními, jsou proto  oprávněni mít postavení VIP - rytíře, rytířky.
4)-při sdružení dostatku prostředků a shodě všech o plném převzetí panství, Spolek panství může celé výhodně získat do společného vlastnictví členů Spolku.
5)- řeší sdruženým rychle, efektivně, za minimálních nákladů a rizik, všechny jejich základní potřeby- prostor kde se rozvíjet, zdroj peněz pro svůj rozvoj, zlevnění nákladů na svůj provoz a propagaci, zabezpečení svých potřeb, zvýšení odbytu zhromadněním nabídky a poptávky, zhodnocení investic pod vlastní kontrolou a vlastním vlivem, svůj růst s podporou silné a rozvíjející se komunity spolupracujících, uspokojení mnoha dalších potřeb a zájmů sdružených.
6)-vzniká území, spravované a využívané předvídatelně fungující komunitou lidí a organizací, zapojujících množinu hlav, nápadů, možností, sdružených peněz- kapitálu do množství inovací a realizace nových vizí.
7)-mění se historický skanzen na plně funkční součást uspokojování potřeb současné i budoucích generací.
Stručně lze náš projekt uvést těmito slovy:

Partnerství společného růstu, sdílením společného majetku, dovedností a peněz.

Již od 400 EUR je i Váš :          Ab 400 EUR auch Ihre:         From 400 EUR is also Yours:
-tento hrad                                 -dieses Schloss,                                   -this castle
-společný kapitál                       -gemeinsames kapital                    -common capital
 -rytířský titul                             - r
itterlicher titel                                  -knighthood
-doživotní renta                          -lebende rente                                    -lifetime rent

Hrad a zámek Dolní Kounice, kde došlo k usmíření Moravanů a Čechů po jejich poslední bitvě o vládu,je jediným v ČR, kde mohou lidé i firmy prostřednictvím Hradního Spolku, hrad a zámek s pozemky začít užívat, využívat své dovednosti,organizovat i realizovat nabídky produktů, služeb, umění, čehokoliv vhodného, co zvýší využití 12 ha panství k uspokojování potřeb současnosti, zejména v obchodě, cestovním ruchu, společenském a kulturním využití. Je jedinou kulturní památkou ČR, kterou lze takto užívat až spoluvlastnit se stávajícím majitelem.

To, v čem Vám nabízíme tímto účast, Vám nabízí následující možnosti:

-může to být jen užitečná a skvělá zábava, jako nový převratný způsob péče o historická kulturní dědictví, kdy nezáleží na tom kdo vlastní, ale kdo tvořivě užívá. Kolik lidí a firem dokáže spojit svůj rozvoj, své vize, své dovednosti, svůj volný čas pro společný i individuální úspěch a prospěch, obnovujíce, spravujíce a využívajíce společně sdílený rozsáhlý majetek.

-může to však být i skvělý začátek podnikání pro každého, kdo se v této komunitě sdruží nebo s ní smluvně začne podnikat, opíraje se o sdílený velký historický objekt, o společné peníze jako společný investiční kapitál na rozvoj sdílené nemovitosti, jako zdroj půjček pro sdružené, bez rizik zničujícího se zadlužení a hrozeb likvidačních exekucí. Vzniká tak nová svoboda v rozhodování těch, co budou opřeni o vzájemně se podporující bohatnoucí komunitu, 

-může to být i  vznik nového způsobu uspořádání poměrů kolem sebe na jednom velkém panství a příklad, že lidé a svět kolem nich ještě umí být normální, samosprávní, svéprávní. 

-může to však být i vznik komunity, co podle Roberta Merla byla schopna přežít ve středověké tvrzi MALEVIL atomový výbuch a pád civilizace a ubránit se lidskému zlu přeživších. Pád, který ani dnes nikdo nedokáže vyloučit a pevnost, kterou hrad a zámek Dolní Kounice stále je, se může takto připravené komunitě hodit. 

-může to také být jen pohodlné a bezpečné uložení svých volných peněz, zbavení se rizik inflace a kurzových změn, výměna slabé měny za silný- výnosy stále produkující- majetek a získání doživotní a dědičné renty, benefitů z výnosů Spolku.

Vstupem  do Hradního Spolku získáváte:
Kromě toho, že se stanete spolumajiteli a spoluuživateli veškerého majetku Spolku bez jakékoliv odpovědnosti za Spolek, s minimálními náklady, prakticky bez rizik, s právem kdykoliv vystoupit, získáváte mimo jiné:

  • Hrad- jako podíl na rozsáhlém majetku, kterým je hrad a zámek s celým panstvím v Dolních Kounicích u Brna. Je to rozsáhlý komplex budov s 12 ha pozemků, 15 minut od Brna, do hodiny od Vídně, Bratislavy, v blízkosti Pálavských jezer, uprostřed vinohradů. Hrad tímto projektem bude plně obnoven tak, aby zde vznikly a rozvíjely se- kvalitní a kapacitní ubytování, víceúčelové sály, nízkonákladové veletrhy jako významné obchodní místo pro naturální, internetovou a  smluvní nabídku a prodej produktů, nabídka služeb gastronomie, ozdravných wellness, volnočasových aktivit, kulturních programů. Získáváte nespočet příležitostí, jak pro uspokojení svých potřeb využít obrovského majetku a jeho prostor, bez velkých individuálních investic a rizik.

  • Kapitál-z členských příspěvků, zejména vstupního, z vlastních příjmů Spolku na hradě a navazujících činností, vzniká společný kapitál. Slouží pod kontrolou členů k rozvoji společného majetku a podpoře členů v uspokojování jejich potřeb bez rizik a bez likvidačních exekucí. Společný kapitál je i ideální způsob individuálního spoření a  investování členů za účelem zhodnocení prostředků a vytvoření si finanční opory pro chvíle jejich potřeby. Je to nejvýhodnější směna části nejrůzněji ohrožovaných individuálních úspor na individuální podíl v kolektivních, nových hodnotách, vytvářejících nové zdroje výnosů pro členy a Spolek. Umožňuje členům tak chránit své investované úspory před znehodnocením nevýhodnými kurzy koruny vůči jiný měnám, inflací, poplatky, exekucemi, krádežemi a dalším znehodnocením.

  • Rytířský titul- panovníci tak pozvedali a vyzvedávají mezi VIP  občany, co svými schopnostmi a nebo zásluhami vynikají nad jiné. Jejich označení rytíři, rytířkami vždy znamenalo, že tito lidé udělali, co jiní ne, i když mohli a nebo měli. Dnes jsou do rytířského stavu, tedy v moderním pojetí prestižního VIP stavu, pasovány osoby za vynikající výsledky v různých oborech lidských činností, jako lékařství, vinařství, umění a jiných odvětvích. My udělujeme čestným členům Hradního Spolku při přijetí za čestného člena,  nebo za významnou podporu Spolku titul Rytíř Řádu Zlatého Lekna(zlatého leknínu)obnovitele a ochránce hradů spolu s Certifikátem Rytiřských privilegií. Tím se hlásíme k odkazu zakladatele Spolkového hradu a prvního držitele erbu s dvojitým leknem spojeným kořeny z r 1162- Vilémem z Kounic, jednoho z nejstarších rodových erbů českého království a oceňujeme tak zásluhy členů na obnově a rozvoji tohoto hradu jako kulturní památky ČR, materiálního základu aktivit sdružených ve Spolku i zásluhám o rozvoj Spolku jako svépomocné společnosti.

  • Doživotní rentu- společnou i individuální činností členů vzniká společný výnos, který se rozpouští do naplnění účelu spolku, mezi které patří především rozvoj a provozování hradu tak, aby sloužil především potřebám členů Spolku, budování komunity kolem hradu, vytváření podmínek k uspokojování potřeb všech členů Spolku i odměňování zásluhovosti všech členů. Protože jsme neziskovka, podíl, nebo- li renta je vyjádřena v nejrůznějších benefitech členů Spolku, mezi než patří výhodné nakupování pro členy, předplatné na služby pro členy, výhodné půjčky a jiné uspokojování potřeb členů dle rozhodnutí členů a to doživotně a dědičně. Rentou je  podíl na společných výnosech, vyjádřený ve mzdách, odměnách, benefitech.

Pro ty, co hledají, jak rychle získat zpět své investované prostředky umožňujeme, aby každý člen, který získá dalšího člena, získal 10% z jeho členského vstupního příspěvku. Je to úspora z daňového zvýhodnění členských příspěvků.

Každý člen vkladem vstupního členského příspěvku, zakládá své nové příležitosti a svůj podíl na výnosech Hradu a Spolku v podobě benefitů a to až po doživotní a dědičnou rentu. Nemusí čekat až na konečné výsledky, aby se z jeho příspěvku stala výnosná investice a výnosné spoření. Má-li zájem na rozvoji svých i společných příjmů společného panství a Spolku, má moře možností jak svými aktivitami růst podpořit. Třeba tím, že si pro své podnikání pronajme část panství,nebo proto získá za provizi jiného. Že se Spolkem uzavře smlouvu na organizování nejrůznějších aktivit.  Že bude doporučovat své rodině, zaměstnancům, přátelům, sousedům a dalším návštěvy na akcích na hradě, využívání služeb a nabídek zde sdružených a tím podporovat zdejší výnosy a tím i své výnosy. Získá také své neopakovatelné členské číslo. Pokud někoho získá pro návštěvu hradu a jeho služeb, nejen že přinese do hradního rozpočtu další příjmy, z nichž bude mít roční podíl, ale navíc, pokud se výprava, kterou získal pro návštěvu hradu, prokáže jeho doporučením- členským číslem, získá výprava zde dárek a on provizi z jejich útraty. Lepší a motivovanější obchodní síť si nelze ani představit.

                                                                             II.

                                                    Podrobněji k výše uvedenému.

Hradní Spolek je nezisková organizace, opírající se především o rozsáhlý majetek s nímž může disponovat, svou organizační činnost, možnosti svých členů, členské příspěvky svých členů a výnosy ze své činnosti . Pronajala si na 90 let s předkupním právem kulturní památku ČR- Hrad a zámek Dolní Kounice u Brna,aby dokončila jeho obnovu, rozvíjela jeho využití, vybudovala kolem hradu komunitu vzájemně spolupracujících členů a podporovatelů a vytvářela podmínky členům komunity k uspokojování jejich potřeb.

Hradní Spolek, působí na hradě a zámku Dolní Kounice, kulturní památce ČR s první zmínkou o majiteli z r. 1162, souboru historických budov s 12 ha pozemků, s obrovskou pozitivní energií, uprostřed vinic, 15 minut jízdy od Brna, do 1 hod. jízdy z Vídně, Bratislavy a 1,5 hod. od Prahy, stane-li se D1 opět dálnicí. 15 minut od Pálavských jezer, v oblasti Jihomoravských vinných sklepů a historických nalezišť dávných osídlení těchto míst. V r. 1185 zde na hradě po poslední vzájemné bitvě došlo u zdejší frankovky k usmíření Moravanů a Čechů a vzniku české státnosti. Již 8.4. 1284 udělil český král Václav II tehdejšímu klášternímu hradu právo zde konat pravidelné trhy. ( Až v srpnu  r. 1754 byl uspořádám první veletrh na světě a to v Čechách, na louce  zámku Veltrusy) V r. 1515 až 1527 zde láska zničila bohatý klášter, který hrad vlastnil a hrad se vrátil do rukou světské šlechty. Hrad nebyl nikdy dobyt a zachoval si dodnes pevnostní charakter. Hrad je dnes otevřen veřejnosti o víkendech, využíván ke svatbám včetně svatebních hostin, k firemním oslavám, poradám a eventům, oslavám narozenin, programům pro zájezdy, programům naučným i zábavným včetně Mikulášských pro děti mateřských a základních škol, k farmářským a řemeslným trhům POLOPRO, vinařským akcím s ochutnávkami vín.

Emitujeme členské podíly v Hradním Spolku (podobně jako akcie), které si lze koupit jako investici do vstupního členského příspěvku, nezakládajícího nutnost takové příspěvky dále platit, ani nést odpovědnost za Spolek. Každý člen má jeden hlas a jeden členský podíl na výnosech, vyjádřený v benefitech na něj připadajících. Velikost podílu člena na výnosech se odvíjí od výnosů Spolku a jejich části, určené na benefity členů bez ohledu na druh členství. Velikost benefitů člena se odvíjí od podílu souhrnu členských příspěvků člena na součtu všech členských příspěvků ve Spolku.

Vstupní členský příspěvek je dobrovolný, nejméně však v hodnotě 10 000 Kč (nebo400Euro). Mění se na vliv člena -investora-na dění na hradě, na rozvoj hradu, na jeho trvalé příjmy, na členská práva, privilegia, nové zážitky, nové společenské postavení, nové jistoty a možnosti viz dále. Spolu s investicí do vstupního členského příspěvku získáváte bronzový garanční Certifikát Rytířských privilegií, s investicí vyšší než 10 000 Kč do 100 000 Kč stříbrný garanční Certifikát, a při investici vyšší než 100 000- zlatý garanční Certifikát. Jsme přesvědčeni, že dnes není výhodnější, zajímavější a perspektivnější způsob investování,ani komunitního využívání síly sdružených ve prospěch všech jeho členů.To proto,že zde víte, na co budou peníze použity pod Vaší kontrolou, můžete mít vliv na způsob a výši jejich zhodnocení.Stáváte se Vy a dědičně i Vaši potomci rentiéry, součástí vždy se rozvíjejícího průmyslu na objektu, který je zákony chráněn pro budoucí staletí jeho využívání.
                                                                                         III.

Vytváříme rozsáhlý motivační program, od něhož očekáváme, motivaci pro zapojení se občanů a firem do šíření informací o našem projektu a výhodnosti zapojení se do jeho realizace.Všichni zájemci o nové příjmy od nás získají obrovské možnosti dalších příjmů za zprostředkování dle našeho níže uvedeného vzoru smlouvy o zprostředkování a systému vytváření účelových obchodních značek pod naší evidencí, které zaručí neobcházení Vás zprostředkovatelů.

Spojte se s námi hned. Nezapomeňte, že dnes lepší projekt pro občany a menší firmy nejen v této zemi neexistuje.
Využijte níže uvedené tlačítko pro nezávazný a rychlý kontakt s námi: