Vaše možnosti
Sem vložte podnadpis

Vaše možnosti,
Předně si připomeňme, že tato nová forma obnovy kulturní památky aktivní masovou občanskou účastí, není až tak nová, ale navazuje na usilování patriotů českých zemí před 140 lety o povznesení a zesílení národa např. společnou národní sbírkou a úsilím, které vyústilo do postavení Národního divadla. V našem případě ti, co investují, se stávají i prioritními uživateli a spolumajiteli

Hrady a zámky, historii připomínající kulturní památky země, jsou obvykle obrovské budovy s velkými pozemky, které v kterékoliv době jsou především místem, kde lze rozvíjet nekonečné množství činností, zdrojů výnosů jinde nedosažitelných, pokud disponují součinností dostatečného množství lidských dovedností a dostatkem zdrojů.

Přicházíme s originálním řešením, novou formou obnovy, rozvoje a využívání kulturního dědictví. Spojuje veřejný zájem o obnovu a smysluplné využití významného a rozsáhlého majetku, se soukromým zájmem lidí a firem získávat nové příjmy, zhodnocovat své dovednosti, aktiva, uspokojovat životní potřeby. Obvykle taková řešení byla spojována s masovými veřejnými sbírkami, nebo emisí akcií nositelů řešení, kteří prodejem akcií získávali potřebné zdroje výměnou za naději investorů, podílet se na výnosech.

Založili jsme neziskovou organizaci Hradní Spolek, která si pronajala dlouhodobě kulturní památku ČR- Hrad a zámek Dolní Kounice u Brna- www.hradkounice.cz s obcí na jeji odkoupení. Je to nádherný , obrovský hrad a zámek z první zmínkou o něm z r 1162, na 12 ha pozemků.  V r. 1185 zde po poslední vzájemné bitvě došlo u Kounické frankovky k usmíření Moravanů a Čechů a vzniku české státnosti.V r. 1515 až 1527 zde láska zničila bohatý klášter, který hrad vlastnil a hrad se vrátil do rukou světské šlechty.

Emitujeme členské podíly v Hradním Spolku, které si lze koupit investicí do vstupního členského příspěvku, nezakládajícího nutnost takové příspěvky dále platit, ani nést odpovědnost za Spolek. Každý člen má jeden hlas a jeden členský podíl na výnosech, vyjádřený v benefitech na něj připadajících. Velikost podílu člena na výnosech se odvíjí od výnosů Spolku, jejich rozdělení uvnitř Spolku k naplnění účelu činnosti Spolku a podílu souhrnu členských příspěvků člena na součtu všech členských příspěvků ve Spolku.
Vstupní členský příspěvek je dobrovolný, nejméně však v hodnotě, kterou běžný občan či firma může postrádat. Tentokrát částku neutratíte, ale přeměníte ve vlastní vliv na dění na hradě, na  trvalé příjmy, nová práva, privilegia, nové zážitky,nové společenské postavení, v nové jistoty a možnosti viz dále na webu. Kdo chce něco znamenat a stát se součástí dějin, neměl by ve Spolku chybět. Jsme přesvědčeni, že dnes není výhodnější a perspektivnější způsob investování., protože víte do čeho budou peníze použity, můžete mít vliv na způsob a výši jejich zhodnocení, stáváte se Vy a dědičně i Vaši potomci součástí vždy se rozvíjejícího průmyslu na objektu, který je zákony chráněn pro budoucí staletí jeho využívání.

Členové mohou podobně jako akcionáři využívat benefitů z výnosů Spolku, členských práv a privilegií, garantovaných obdrženým Certifikátem rytířských privilegií a to dočasně, nebo trvale a založit tak svou doživotní a dědičnou rentu.
Mohou a Spolek to uvítá, být navíc aktivními nositeli iniciativ, organizátory aktivit, zaměstnanci, manažery, smluvními partnery, rozvíjejícími a využívajícími možnosti Hradu a zámku s pozemky, aktivit, možností, majetkové,organizační a ekonomické sily Spolku a jeho členů.

Náš společný Hradní Spolek, všichni v něm sdružení, opřeni o společně využívaný majetek, o spolupráci v této komunitě sdružených, zakládáme zdroj našich bezkonkurenčních možností. Hrad získává tvůrčí impulzy, nápady, působení členů a členové získávají v Hradě oporu a podporu Spolku a jeho členů pro svůj růst jak osobní tak podnikatelský, pro uspokojení svých potřeb a stejně tak i pro své potomky.
Zakládáme něco, na co existuje společenská poptávka a co zde už dlouho nebylo. Jsme projekt fair play wikiekonomie, tedy společného ekonomického výsledku, vznikající ho jako výsledek spolupráce dílčích ekonomických zájmů sdružených, podobně jako wikipedie. Můžeme být nadějí mnoha dalších historických kulturních památek.

Pro realizaci plánu obnovy a rozvoje Kounického panství, jsme si určili cíl, shromáždit 1 miliardu Kč, nebo tomu se rovnajících 40 milionů Euro .

Za tyto peníze a Vaši podporu Hradní Spolek hodlá realizovat v průběhu následujících 5ti let počínaje r.2020 :
-dokončí obnovu téměř 1000 let staré kulturní památky ČR , hradu a zámku Dolní Kounice u Brna-www.hradkounice.cz s její historií a názornou připomínkou událostí z dějin, posilujících národní sebevědomí.
-vybaví ji rozsáhlou nabídkou služeb, od společenských sálů, restaurací , kaváren, vináren, ubytování, wellness, bazénů, sportovišť, půjčoven, obchodů až po prostory k rozvoji IT technologií, podporujících mezinárodní obchodní, kulturní a společenskou směnu a cestovní ruch v podobě hradního hotelového resortu.
-vybuduje zde a kolem tohoto panství silnou komunitu v podobě Hradního Spolku a jeho podílů ve spolupracujících firmách, opírající se o obnovené panství, rozvoj jeho služeb a rozvoj průmyslových oborů, navazujících na takto vytvořenou nabídku. Vše zaměřené především na další rozvoj této kulturní památky a  uspokojování potřeb investorů- členů komunity Hradního Spolku.
-umožní zájemcům individuální pronájmy samostatně využivatelných částí  hradu a okolních pozemků tak, aby většina ploch, které nebudou součástí hradního hotelového resortu a jeho nabídky, byla využívána k individuální nebo skupinové nabídce nových a zajímavých výrobků, služeb,činností, výměně kooperací sdružených, podpoře růstu a uspokojování potřeb sdružených, rozvoji obchodu, cestovního ruchu a volnočasových aktivit.
-vytváří rozsáhlý rentierský a motivační program, umožňující občanům a jejich firmám, poznat konkrétní výhody společného investování a spolupráce v komunitě Hradního Spolku, mít možnost zvyšovat své příjmy podporou této formy obnovy a využití historických kulturních památek a na ně navazujícího rozvoje nových průmyslových oborů jako nového trhu.
- angažovanost občanů se reálně projeví i v jejich společenském ocenění, získáním prestižního Certifikátu Rytířských Privilegií , garantujícího jim nová práva a privilegia i prestižní titul novodobého rytíře s možností prestižní doručovací adresy. 

1)Většinu potřebných prostředků hodláme získat nabídnutím občanům a firmám nejvýhodnějšího způsobu investování, jaký kdy zde existoval, zjednodušeně vyjádřitelným těmito body:

a)Už ze srovnání 1 miliardy Kč a 40 milionů Euro vyplývá poměr kupní síly české koruny a Eura a je tak zřejmá nevýhodně slabá kupní sila koruny. Je tak i zřejmé, jak výhodné a perspektivní je investování koruny, pokud se investice bude moci proměnit v nové prostory,činnosti,služby, produkující výnosy v jiných měnách.Směna slabé koruny za činnosti a majetek vždy směnitelné za příjmy v jiných měnách, umožňuje eliminovat pokřivenosti trhu a významně zvýšit kupní a ekonomickou sílu jejich držitelů oproti držbě koruny.
b) základním způsobem jak můžete investovat a podpořit tento projekt, je koupit si členský podíl ve Spolku, formou dobrovolného vstupního členského příspěvku Hradnímu Spolku v libovolné výši,nejméně však 10 tisíc Kč(400 euro) . Investor tak investuje do kapitálu a majetku Spolku, který se touto investicí současně stává i majetkem užívaným a později i vlastněným investorem a tedy investor investuje do svého majetku a jeho násobků, pod svou kontrolou, s možností ovlivňovat použití investice a její výnosnost. Investor po dobu členství ve Spolku je spolumajitelem veškerého majetku Spolku, nenese za Spolek žádnou odpovědnost a může kdykoliv ze Spolku vystoupit. Zhodnocení své investice získává ročně jako svůj podíl na výnosech Hradního Spolku a jeho majetků, vyplácený jako renta v benefitech, které postupně násobně převyšují hodnotu investice se všemi privilegii, která investor svou investicí získává a má je garantovány Certifikátem Rytířských Privilegií, který rovněž svou investicí získává.

Investor tak může ve Spolku setrvat do získání své investice a své představy o zhodnocení zpět v benefitech tak dlouho, jak se rozhodne a nebo trvale a benefity tak přemění na svou doživotní a dědičnou rentu ze Spolku a jeho majetku.Spolek majetek Kounického panství má pronajatý s tím, že na základě smluvních ujednání, po získání potřebného sdruženého kapitálu Spolek může  převzít celé Kounické panství do svého majetku. Podíl součtu členských příspěvků na součtu všech příspěvků členů bez rozdílu druhu členství určuje výši podílu člena na benefitech. Hodnota členské investice je vyjádřena i tak, že za příspěvek 10 000 Kč obdržíte bronzový Certifikát, za příspěvek vyšší než 10 000 až do 100 000 Kč stříbrný Certifikát a za příspěvek vyšší než 100 000 Kč zlatý certifikát.

c)můžete investovat i do dlouhodobého pronájmu pokoje(pokojů) hradního hotelového resortu, zaplacením zálohy na budoucí podnájem v hodnotě ceny pořízení pokoje, s možností vlastní volby vybavení. Takto vybraný pokoj můžete využívat ke své rekreaci a v době jeho nevyužití ho využívat jako investiční tím, že pokoj je používán hradním hotelovým resortem a vám jako jeho zřizovateli  je hotelem vyplácen podíl z výnosu z dalšího pronájmu pokoje třetím osobám, jako Vaše smluvní návratnost investice se smluvním zhodnocením do doby získání návratnosti Vaši investice se smluvním zhodnocením.U tohoto investování není nutné členství investora v Hradním Spolku.V případě čestného členství jste i spolumajitelem  hotelového resortu
d)můžete jako člen Spolku investovat do pořízení bydlení na hradě a zámku podobného družstevnímu, v tomto případě Spolkovému zaplacením ceny bytu, podobně jako u družstevního bytu.
e) můžete jako člen Spolku investovat do pronájmu části hradu a jejího vybavení na vlastní náklad(restaurace, vinárny, sauny, a pod) k poskytování některých ze služeb a to do smluvní doby návratnosti Vaši investice se smluvním zhodnocením a nebo trvale za nájem a nebo podíl na výnosech. I zde není podmínkou stát se členem Hradního Spolku.

2)Část prostředků hodláme získat jako výnos a nebo podíl na výnosu z nejrůznějších akcí  aktivních občanů či firem na hradě  pro veřejnost s výnosem, z něhož část poskytne Hradnímu Spolku jako podnájem a nebo jinou formou. Budeme podporovat takové akce zejména na hradě Dolní Kounice a v jeho okolí, a tím přiblížit veřejnosti celý projekt, jeho výhodnost a důležitost pro občany a regiony. Můžete proto takové aktivity sami zorganizovat nebo zprostředkovat jejich zorganizování s naší podporou a nebo sami, vše za smluvní provizi viz dále.Ani v tomto případě není podmínkou stát se členem Spolku.

3) V neposlední řadě uvítáme zdroje financování projektu tradičními cestami u neziskových organizací, tedy sponzorskými smluvními dary, nebo dary v libovolné výši na náš účet č.286296678/0300 a variabilní symbol platby 2020 dar ve prospěch hradního Spolku .
 
4)
Již dnes na Dolnokounickém hradě se poskytují  námi nebo smluvními organizacemi realizované následující služby a aktivity, které si u nás můžete již dnes objednat a využít s tím, že kapacita je prostorami prakticky neomezená a členové Spolku na tyto činnosti mají privilegium vstupu zdarma a slevy na objednané služby:
 
- i ze zahraničí zde vyhledávané komplexní svatební služby od svatebního obřadu po svatební hostiny, případné programy pro hosty a děti svatebčanů (rozsáhlý hrad poskytuje možnost výběru z mnoha ověřených míst pro obřady, focení, doplňkové programy, opékání apod.,) skvělá hradní kuchyně, skvělý tým s dlouholetými zkušenostmi 

- oblíbené zábavné hry pro děti z mateřských školek i děti základních škol (zkrácená prohlídka hradu formou her s hledáním hradního pokladu, hradního strašidla, dovednostních her a závěrečné disko v pohádkových oblecích

- nejrůznější podnikové akce od školení, přes předváděcí akce, podnikové večírky, společenské akce pro obchodní partnery, ukončení roku, vánoční večírky- vše s bohatou výzdobou, vybaveností a poskytnutím služeb v rozsahu dle přání klientů nebo z naší bohaté nabídky 

- skupinové prohlídky hradu s ochutnávkou zdejších skvělých vín, mnoho staletí zde pěstovaných, možné i s programem a nebo v některých termínech i osobním provedením a besedou s majitelem, nebo návštěvou některých místních vinařských sklepů.

- pro farmáře, řemeslníky, startupy, firmy a  obchodníky z ČR, i okolních zemí EU poskytujeme pronájmy míst pro konání jejich prodejů a trhů, kooperačních a kontraktačních setkání   na loukách a nádvořích hradu se sociálním zázemím, ozvučením a dalšími službami, za výhodných podmínek. Termíny dle jejich objednávek a u pravidelných zájemců v pravidelných termínech, zveřejňovaných mimo jiné na www.hradnispolek.cz /AKCE

-možnost zde trvalého pronájmu místa dle dohody.- pro výrobce výrobků, které mohou sloužit ke zlepšení vybavenosti a nebo vzhledu budov, zahrad a prostranství(osvětlení, lavičky, altánky, ozdoby, obrazy apod. ) poskytujeme vhodné prostory hradu a kolem hradu, kde tyto výrobky lze umístit, provozovat a vystavovat s tím, že zájemcům je můžeme nabízet k odkoupení a podílet se na nákladech z jejich provozu.

- pro investory možnost investovat do získání dlouhodobého podnájmu komfortních hradních hotelových pokojů za účelem rekreace a podíl z dalších pronájmů třetím osobám na dobu smluvní splatnosti zhodnocené investice a nebo doživotního a převoditelného pronájmu pokojů hradního hotelového resortu, k rekreaci a výnosům z dalšího pronájmu.

-možnost investovat do pronájmu pro své potřeby a nebo pro pronajímání třetím osobám vinárny, restaurace, obchody s občerstvením, taneční parket pod pártystanem, místa pro sportování, kempování, táboření a jiné aktivity s možností po jejich dobudování je provozovat a nebo pronajímat třetím osobám.

To vše využívá zatím jen sotva 20% kapacity hradu.
Než bude mít Spolek dostatek sil a prostředků si vše zajišťovat sám, hledáme všechny, kteří hledají jak změnit svůj život, jak se zapojit do smysluplné aktivity, jakou obnova historického dědictví beze sporu je.
 Kteří nechtějí být sami a hledají silnou a perspektivní komunitu  vzájemně se podporujících přátel.
Hledáme studenty, ženy v domácnosti, aktivní důchodce,dealery a poradce všeho druhu- nabízíme Vám možnost občasných i pravidelných výdělků, případně si vydělat na vstupní členský vklad tím, že pro nás za smluvní odměnu najdete na internetu, ve svém okolí, nebo jinde- firmy co umí vyzdobit hrad a jeho okolí svými výrobky jako formu své předváděcí reklamy a prodeje , najdete  cestovní kanceláře, skupiny lidí, firem, škol, institucí, které své aktivity spojí s návštěvou hradu a využijí jeho nabídek, výrobce, kteří hledají, kde za nízké náklady nabízet své výrobky. Zájmové skupiny , které hledají místo, prostor, kde se předvést veřejnosti, kde zahájit svou činnost pro veřejnost  Chceme tak :
-přeměnit hrad a jeho okolí na centrum činností pro děti a rodiny s dětmi, aby se již děti nikdy nenudily, získaly množství skvělých dovedností a jejich rodiče už nikdy neměli starost kam s dětmi v době svého volna, dovolených i pracovního nasazení.

-vytvořit na hradě a ve spojení s domácími spolupracovníky prostory pro vyhledávání na Internetu a obchodní směnu s pomocí IT, s cílem zajistit pro členy zásobování čímkoliv, co by bylo na tuzemském trhu spekulativně zdraženo, nebo přestalo být dostatečným, zejména potraviny, el. energie, voda, bydlení, nezbytné léky a další. K předcházení takových situací umožnit v rámci členských benefitů vybavení domácností a firem členů vyspělými technologiemi, formou splátkového prodeje a dalšími opatřeními.

- využívat sdružený kapitál k benefitům v podobě hromadných splátkových nákupů pro členy

5)Vytváříme rozsáhlý motivační program, od něhož očekáváme, motivaci pro zapojení se občanů a firem do šíření informací o našem projektu a výhodnosti zapojení se do jeho realizace. Motivace by měla urychlit růst příjmů do společného hradního kapitálu, potřebného k realizaci projektu a vytvořit kolem projektu síť spolupracovníků, schopných se zapojit se znalostí projektu do kterékoliv rozvojové aktivity na tomto společně využívaném panství.

Očekáváme, že ho využijí jako svůj trvalý zdroj nových příjmů naši menší investoři, kterým se tak z provizí může vrátit násobně velmi brzy celá investovaná částka. Očekáváme, že se tak zapojí zejména ta část občanů, co žije z provizí za zprostředkování prodejů realit, půjček, investování do fondů, dluhopisů,z prodeje produktů. Je určena i těm, co žijí z platu, který nedosáhne na plat průměrný, aktivní důchodci.

Očekáváme, že se náš motivační program může stát trvalým zdrojem prostředků pro nejrůznější zájmová uskupení, média, internetové skupiny, prostě pro všechny, kteří hledají pravidelné a zajímavé zdroje peněz pro svou činnost.

Všichni výše uvedení tak od nás získají obrovské možnosti dalších příjmů za zprostředkování dle našeho níže uvedeného vzoru smlouvy o zprostředkování a systému vytváření účelových obchodních značek pod naší evidencí, které zaručí neobcházení Vás zprostředkovatelů.

Vzor naši smlouvy o zprostředkování pro zájemce o provize za zprostředkování:

SMLOUVA O ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

uzavřená podle § 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "občanský zákoník")

1.Smluvní strany
1.1.Firma či jméno a příjmení:......................................................................................................
sídlo či trvalé bydliště:.................................................................................................................
IČO či RČ: ........................................................................................................................................
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném ........................., spisová značka ...........................
zastoupena ..............................................., funkce.........................................................................
bankovní spojení: ............................, číslo účtu: ................................................................. .............
zvolená a Spolkem odsouhlasená obchodní značka.(desetimístná z písmen a čísel)...................................................................................................................................................
(dále také jen "zprostředkovatel")

a

1.2. Hradní Spolek
sídlo 614 00 Brno, Vranovská 217/19
IČO 073 99 766, zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném KS Brno, odd.L, vložka č.25287
zastoupen Dr.Ing. Františkem Zoubkem, statutárním ředitelem
bankovní spojení: 0300, číslo účtu: 28 62 96 678
(dále také jen "zájemce")

zprostředkovatel a zájemce dále také společně jako "smluvní strany" a každý samostatně jako "smluvní strana" uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu o zprostředkování

2.Úvodní ustanovení
2.1. Zprostředkovatel je oprávněn zde smluvenou činnost vykonávat.
2.2.Zájemce má zájem na zprostředkování:
a)vstupu nových čestných členů Hradního Spolku z řad fyzických nebo právnických osob,
b)uzavření smlouvy o darování prostředků na realizaci projektu  Hradního Spolku, 
c) uzavření smlouvy na právo užívání konkrétního pokoje a nebo bytu hradního hotelového resortu na hradě a zámku v Dolních Kounicích,
d) uzavření smluv o využití hradu a zámku D.K. na firemní a skupinové akce

3.Předmět smlouvy
3.1.Zprostředkovatel se zavazuje, že zájemci zprostředkuje vstup nových čestných členů do Hradního Spolku a uzavření kterékoliv ze smluv dle bodu 2.2.odst.a)b)c)d) s třetí osobou (dále jen "zprostředkovávaná smlouva").
3.2.Zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli za zprostředkování zprostředkovávané smlouvy provizi.

4.Provize
4.1.Zájemce se zavazuje zaplatit zprostředkovateli za zprostředkování zprostředkovávané smlouvy s třetí osobou provizi ve výši:
v bodě 2.2.a) a b) 10% ze vstupního členského příspěvku a nebo peněžitého daru, c) 75 tisíc Kč za pořízení pokoje a nebo bytu, d) 5% ze smluvní částky (dále jen "provize").
4.2. Provize zahrnuje veškeré náklady zprostředkovatele spojené se zprostředkováním zprostředkovávané smlouvy a nárok vzniká identifikací platby u Spolku registrovanou obchodní značkou zprostředkovatele na přihlášce člena a nebo darovací smlouvě nebo jiném dokladu, identifikujícím zprostředkovanou platbu.
4.3. Provize je splatná do 10 ti pracovních dní po dni převedení dotčené částky na účet Hradního Spolku k jeho volné dispozici, jinak písemnou dohodou měsíčně za uplynulý měsíc.
4.4.Zprostředkovatel nemá právo na provizi, ani její část, je-li činný také pro druhou stranu zprostředkovávané smlouvy.
4.5.Právu zprostředkovatele na provizi není na újmu, byla-li zprostředkovávaná smlouva uzavřena nebo splněna až po zániku závazku z této smlouvy o zprostředkování.

5.Práva a povinnosti zprostředkovatele
5.1.Zprostředkovatel je povinen vykonávat aktivně zprostředkovatelskou činnost pro zájemce s obornou péčí, dbát oprávněných zájmů zájemce a zohlednit veškeré okolnosti, které mají pro zájemce rozhodný význam pro jeho rozhodování o uzavření zprostředkovávané smlouvy.
5.2. Zprostředkovatel je povinen sdělit zájemci bez zbytečného odkladu vše, co má význam pro jeho rozhodování o uzavření zprostředkovávané smlouvy.
5.3. Zprostředkovatel je povinen pro zájemce uschovat doklady nabyté v souvislosti se zprostředkovatelskou činností po dobu, po kterou mohou být významné pro ochranu zájmů zájemce, nejméně však po dobu 5 ti let, nebo je všechny předat zájemci.
5.4.Zprostředkovatel nesmí navrhnout zájemci uzavření smlouvy s osobou, o které má důvodnou pochybnost, zda povinnosti ze zprostředkovávané smlouvy řádně a včas splní, nebo o které vzhledem k okolnostem takovou pochybnost mít měl. Požádá-li o to zájemce, je mu zprostředkovatel povinen sdělit údaje potřebné k posouzení důvěryhodnosti osoby, s níž mu uzavření smlouvy navrhuje.
5.5. Zprostředkovatel není oprávněn uzavřít zprostředkovávanou smlouvu jménem zájemce. Je oprávněn pouze vyhledat a získat třetí osoby a připravit podklady a vše potřebné pro uzavření smlouvy zájemce s třetí osobou, nebo pro vznik čestného členství v H.Spolku u třetí osoby.

6.Práva a povinnosti zájemce
6.1.Zájemce je povinen sdělit zprostředkovateli vše, co pro něho má rozhodný význam pro uzavření zprostředkovávané smlouvy.
6.2. Zájemce je oprávněn během doby trvání této smlouvy o zprostředkování uzavřít s jinou osobou další smlouvu o zprostředkování se stejným předmětem jako má tato smlouva o zprostředkování.

7.Doba trvání smlouvy
7.1.Tato smlouva o zprostředkování se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti této smlouvy o zprostředkování. Není-li zprostředkovávaná smlouva uzavřena v takto ujednané době, závazek zaniká. Dohodou smluvních stran lze smlouvu kdykoliv písemným a číslovaným dodatkem prodloužit.
7.2.Smlouvu lze kteroukoliv ze smluvních stran ukončit dohodou a nebo výpovědí kterékoliv ze smluvních stran v případě, že některá ze stran neplní smluvní ujednání a nebo poškozuje dobré jméno druhé smluvní strany. V takovém případě smlouva končí dnem doručení druhé smluvní straně na jeji ve smlouvě uvedenou adresu a nebo marného doručení některou z běžných doručovacích služeb, kdy adresát doručení odmítne a nebo zmaří. V případě změny adresy v záhlaví této smlouvy má za povinnost strana, u které ke změně došlo včas a průkazně informovat statutárního představitele druhé strany o takové změně, jinak se má za doručené vše, zaslané doporučeně a nebo doručovací službou na původní adresu. Po ukončení platnosti smlouvy jsou povinny smluvní strany vypořádat své vzájemné závazky do 3 měsíců od ukončení smlouvy.

8.Platnost a účinnost smlouvy
8.1. Tato smlouva o zprostředkování je platná a účinná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

9.Závěrečná ustanovení
9.1. Změny této smlouvy o zprostředkování lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemnou formou.
9.2.Tato smlouva o zprostředkování, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy o zprostředkování nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník, a ostatními právními předpisy České republiky.
9.3.Tato smlouva o zprostředkování je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
9.4.Smluvní strany po přečtení této smlouvy o zprostředkování prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva o zprostředkování byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


V _________ dne _________                                       V _________ dne _________

zprostředkovatel                                                                                     zájemce

Spojte se s námi hned.Nezapomeňte, že dnes lepší projekt pro občany a menší firmy nejen v této zemi neexistuje.
Náš Kontakt 

E-mail : hradinfo@email.cz , info@hradnispolek.cz ,SMS 602 736 953
https://www.hradkounice.cz/, www.hradnispolek.cz, www.svetsdilení.cz