Vaše možnosti
Sem vložte podnadpis

Tento projekt umožňuje jednotlivcům, jejich menším a středním firmám,menším občanským a zájmovým uskupením si zde vytvořit prostor, pro uskutečnění všech svých individuelních či skupinovým snů, vizí, přání, cílů, pokud nevylučují cíl společný, stanovený v účelu vzniku Hradního Spolku.
To vše společně, svépomocí, prostřednictvím společného majetku, kapitálu,možností sdružených, násobících jakékoliv možnosti individuelní. Uplatňuje zkušenost, že jakékoliv lidské snažení,má-li být úspěšné v soutěži s jinými zájmy, musí se opírat o dobrou ekonomickou a organizační sílu.

Jaké jsou tedy Vaše možnosti, které vstupem do Hradního Spolku získáte?

Kromě toho, že se stanete spolumajiteli a spoluuživateli veškerého majetku Spolku bez jakékoliv odpovědnosti za Spolek, s minimálními náklady, prakticky bez rizik, s právem kdykoliv vystoupit, získáváte mimo jiné:

  • Hrad- jako podíl na rozsáhlém majetku, kterým je hrad a zámek s celým panstvím v Dolních Kounicích u Brna. Je to rozsáhlý komplex budov s 12 ha pozemků, 15 minut od Brna, do hodiny od Vídně, Bratislavy, v blízkosti Pálavských jezer, uprostřed vinohradů. S využitím tohoto majetku- nemovitostí- zde můžete rozvíjet jakékoliv individuální činnosti, podporující nabídku na tomto místě nebo přes internet. Vytvářet a nebo jen využívat zde aktivně a nebo pasivně nabídku služeb pro uspokojení svých, přátel, partnerů, zážitkový volný čas.Vytvářet zde výhodnost hromadné nabídky a poptávky a jejich spárování a to i v mezinárodním měřítku.Získáváte nespočet příležitostí, jak pro uspokojení svých potřeb využít obrovského majetku, bez velkých investic a rizik.

  • Kapitál-z členských příspěvků, zejména vstupního, z vlastních příjmů Spolku na hradě a navazujících činností, vzniká společný kapitál. Slouží pod kontrolou členů k rozvoji společného majetku a podpoře členů v uspokojování jejich potřeb bez rizik a bez likvidačních exekucí. Společný kapitál je i ideální způsob individuálního spoření, investování členů za účelem zhodnocení prostředků. Je to nejvýhodnější směna části individuelních úspor na kolektivní nové společné hodnoty, vytvářející nové zdroje výnosů pro členy a Spolek. Umožňuje členům tak chránit alespoň část svých úspor před znehodnocením nevýhodnými kurzy koruny vůči jiný měnám, inflací, poplatky, exekucemi, krádežemi a dalším znehodnocením.

  • Rytířský titul- rytíři na základě jejich vynikajících vlastností, schopností nebo zásluh se stávali ti, kteří tak nadchli panovníka. Dnes jsou do rytířského stavu, tedy v moderním pojetí prestižního, VIP stavu, pasovány osoby za vynikající výsledky v různých oborech lidských činností, jako lékařství, vinařství, umění a jiných odvětvích. My udělujeme čestným členům Hradního Spolku a jiným významným osobnostem při významných příležitostech titul Rytíř Řádu zlatého Lekna(zlatého leknínu)obnovitele a ochránce hradů spolu s Certifikátem Rytiřských privilegií. Tím se hlásíme k odkazu zakladatele Spolkového hradu a prvního držitele erbu s dvojitým leknem spojeným kořeny z r 1162- Vilémem z Kounic, jednoho z nejstarších rodových erbů českého království a oceňujeme tak zásluhy členů na obnově a rozvoji tohoto hradu i zásluhám o rozvoj Spolku jako svépomocné společnosti.

  • Doživotní rentu- společnou i individuální činností členů vzniká společný výnos, který se rozpouští do naplnění účelu spolku, mezi které patří především rozvoj a provozování hradu tak, aby sloužil především potřebám členů Spolku, budování komunity kolem hradu, vytváření podmínek k uspokojování potřeb všech členů Spolku i odměňování zásluhovosti všech členů. Protože jsme neziskovka, podíl, nebo- li renta je vyjádřena v nejrůznějších benefitech členů Spolku, mezi než patří výhodné nakupování pro členy, předplatné na služby pro členy, výhodné půjčky a jiné uspokojování potřeb členů dle rozhodnutí členů a to doživotně a dědičně. Rentou je  podíl na společných výnosech, vyjádřený ve mzdách, odměnách, benefitech.

Své zkušenosti jsme vložili do projektu efektivně spolupracující komunity, plnící nejen společenské, ekonomické a zájmové funkce, ale i funkce obchodní a realizační sítě. Všichni na všem, tedy na svém i kolektivním vydělávají a proto podporují jak svůj růst, tak růst svého společenství. Díky tomu nebudujeme tolik zaměstnance, jako zainteresované členy a smluvní partnery. Nikdo neparazituje na ostatních, ale žije ze svých zásluh a výsledků získaných s podporou panství a ostatních sdružených. Nelze nás nepřátelsky převzít, ani rozhádat a vnitřně zničit- Stanovy Spolku to neumožňují. Můžeme mít po celé ČR, ale i po celém světě členy -smluvní partnery, propojené IT centrálou na hradě, zainteresované na zajišťování obchodů nás všech ve Spolku sdružených s celým světem.

Emisí členských podílů v Hradním Spolku(dále jen Spolek) hodláme získat dostatečné množství členů Spolku, kteří sem vloží po malých částkách v souhrnu stovky milionů Kč a zůstanou jejich spolumajiteli a spoluuživateli.
Každý člen, který získá dalšího člena získá 10% z jeho členského vstupního příspěvku.
Každý člen vkladem vstupního členského příspěvku, zakládá své nové příležitosti a svůj podíl na výnosech Hradu a Spolku v podobě benefitů a to až po doživotní a dědičnou rentu. Nemusí čekat až jak to ekonomicky vyjde, aby se z jeho příspěvku stala výnosná investice a výnosné spoření. Má-li zájem na rozvoji svých i společných příjmů společného panství a Spolku, má moře možností jak svými aktivitami růst podpořit. Třeba tím, že si pro své podnikání pronajme část panství,nebo proto získá za provizi jiného. Že se Spolkem uzavře smlouvu na organizování nejrůznějších aktivit, z nichž některé příkladmo uvádíme zde dál. Že bude doporučovat své rodině, zaměstnancům, přátelům, sousedům a dalším návštěvy na akcích na hradě, využívání služeb a nabídek zde sdružených a tím podporovat zdejší výnosy a tím i své výnosy. Získá také své neopakovatelné členské číslo. Pokud někoho získá pro návštěvu hradu a jeho služeb, nejen že přinese do hradního rozpočtu další příjmy, z nichž bude mít roční podíl, ale navíc, pokud se výprava, kterou získal pro návštěvu hradu, prokáže jeho doporučením- členským číslem, získá výprava zde dárek a on provizi z jejich útraty. Lepší a motivovanější obchodní síť si nelze ani představit.

Každý, kdo se aktivně zapojí podle svých možností, může se jen dobře a často zde bavit, ale i začít vydělávat nejméně 5x: ze zprostředkování pro společný celek- Kounické panství, ze svého podnikání na panství a s panstvím, z privilegií užívání společného panství, z podílu na výnosu panství, ze své prestižní příslušnosti k panství, z dědění práva na výhody členství včetně doživotní renty. Můžete vydělávat všemi způsoby současně, nebo některým z nich, ale budete vydělávat vždy.

Hrad má ambice stát se koordinačním centrem a podporovatelem rozvoje nejrůznějších aktivit, souvisejících s rozvojem a využitím hradu a jeho služeb, koordinovanými na hradě, ale i z kteréhokoliv místa na světě, přes komunikační místo na hradě. Jsme připraveni spolupracovat s každým i nečlenem Spolku a podporovat každého člena Spolku, pokud si vezme za své, do své odpovědnosti, za smluvený podíl z výnosů, libovolnou činnost obohacující nabídku a zvyšující prestiž hradu. Můžete přijít se svým návrhem a nebo si vybrat některý z dále uvedených námětů:

Původně jsme zde vyjmenovávali a podrobně rozebírali všechny možnosti, kde bychom uvítali Vaši iniciativu. Nakonec pro rozsáhlost a možné zbytečné omezení ve Vaší iniciativě zde uvedeme jen heslovitě Vaše možnosti, které kromě těch dominantních-Bilbordových výše uvedených, se zde pro Vás otevírají:

-především rychlá návratnost Vaši vstupní investice získáváním nových členů, a získáváním provize , čímž současně rozšiřujete množtsví členů, kteří budou spolu s námi všemi vymýšlet, přemýšlet, navrhovat a možná i realizovat, v čem všem lze celé panství a jeho možnosti dále rozvíjet ve prospěch celku a tedy i každého jednotlivě.
-můžete i jen vstoupit mezi nás, získat prestižní titul, privilegia a jen si užívat pocit vykonání něčeho užitečného. Užitečnějšího než nejrůznější nekonkrétní donátorství, užitečnějšího než Kickstarter, či jiné startery, a to jak pro smysluplnou obnovu života kulturní památky ČR pro další generace, ale i jako start nové zaměstnanosti, novému rozvoji místního průmyslu a ekonomiky, obnově občanským svépomocným aktvitám. Můžete tak podpořit vznik silné občanské svépomocné organizace, schopné být rovnocenným partnerem i nadnárodním korporacím.
-pomozte rozvoji zdejších aktivit a nabídky s IT , PR a jinou propagací, rozvojem tradice hradních trhů POLOPRO až na možné týdenní či každodenní, kdy občané mohou i na základě DPP přes naše smluvní firmy prodávat na hradě své výrobky, výpěstky a jiné produkty a tím si ověřit své možnosti otevřít si svou firmu.
-pomozte rozvoji nejrůznějších programů jako forem seznamky a získávání nových přátelství, podpořte zde vznik nejrůznější nabídky gastro, neboť zde může současně působit několik druhů gastro provozů,najděte a nebo vytvořte nabídku a účast na hradních eventech, vtáhněte do života hradu cestovky a do života cestovek nabídky hradu.
-podpořte a nebo zorganizujte zde nejrůznější kulturní, sportovní a jiné volnočasové aktivity, vzdělávání, zdravotní a ozdravné aktivity, taneční zábavy, posezení u hudby nebo vystoupení skupin.
- prostě na ploše 12 ha s propojením s městem D.Kounice, ale i dalšími městy a obcemi, zejména s Brnem, Bratislavou a Vídní, zde vzniká obrovské množství příležitostí jak si najít práci, prostor pro své podnikání, pro svou živnost, pro svou seberealizaci, pro zábavu svých dětí, rodina přátel. 

                                                                             II.

                                                    Podrobněji k výše uvedenému.

Hradní Spolek je nezisková organizace, opírající se především o rozsáhlý majetek s nímž může disponovat, svou organizační činnost, možnosti svých členů, členské příspěvky svých členů a výnosy ze své činnosti . Pronajala si na 90 let s předkupním právem kulturní památku ČR- Hrad a zámek Dolní Kounice u Brna,aby dokončila jeji obnovu, rozvíjela její využití, vybudovala kolem ni komunitu vzájemně spolupracujících členů a podporovatelů a vytvářela podmínky členům komunity k uspokojování jejich potřeb.

Hradní Spolek, působí na hradě a zámku Dolní Kounice, kulturní památce ČR s první zmínkou o majiteli z r. 1162, souboru historických budov s 12 ha pozemků, s obrovskou pozitivní energií, uprostřed vinic, 15 minut jízdy od Brna, do 1 hod. jízdy z Vídně, Bratislavy a 1,5 hod. od Prahy, stane-li se D1 opět dálnicí. 15 minut od Pálavských jezer, v oblasti Jihomoravských vinných sklepů a historických nalezišť dávných osídlení těchto míst. V r. 1185 zde na hradě po poslední vzájemné bitvě došlo u zdejší frankovky k usmíření Moravanů a Čechů a vzniku české státnosti. Již 8.4. 1284 udělil český král Václav II tehdejšímu klášternímu hradu právo zde konat pravidelné trhy. V r. 1515 až 1527 zde láska zničila bohatý klášter, který hrad vlastnil a hrad se vrátil do rukou světské šlechty. Hrad nebyl nikdy dobyt a zachoval si dodnes pevnostní charakter. Hrad je dnes otevřen veřejnosti o víkendech, využíván ke svatbám včetně svatebních hostin, k firemním oslavám, poradám a eventům, oslavám narozenin, programům pro zájezdy, programům naučným i zábavným včetně Mikulášských pro děti mateřských a základních škol, k farmářským a řemeslným trhům POLOPRO, vinařským akcím s ochutnávkami vín.

Emitujeme členské podíly v Hradním Spolku (podobně jako akcie), které si lze koupit jako investici do vstupního členského příspěvku, nezakládajícího nutnost takové příspěvky dále platit, ani nést odpovědnost za Spolek. Každý člen má jeden hlas a jeden členský podíl na výnosech, vyjádřený v benefitech na něj připadajících. Velikost podílu člena na výnosech se odvíjí od výnosů Spolku a jejich části, určené na benefity členů bez ohledu na druh členství. Velikost benefitů člena se odvíjí od podílu souhrnu členských příspěvků člena na součtu všech členských příspěvků ve Spolku.

Vstupní členský příspěvek je dobrovolný, nejméně však v hodnotě 10 000 Kč nebo400Euro). Mění se na vliv člena -investora-na dění na hradě, na rozvoj hradu, na jeho trvalé příjmy, na členská práva, privilegia, nové zážitky, nové společenské postavení, nové jistoty a možnosti viz dále. Spolu s investicí do vstupního členského příspěvku získáváte bronzový garanční Certifikát Rytířských privilegií, s investicí vyšší než 10 000 Kč do 100 000 Kč stříbrný garanční Certifikát, a při investici vyšší než 100 000- zlatý garanční Certifikát. Jsme přesvědčeni, že dnes není výhodnější, zajímavější a perspektivnější způsob investování,ani komunitního využívání síly sdružených ve prospěch všech jeho členů.To proto,že zde víte, na co budou peníze použity pod Vaší kontrolou, můžete mít vliv na způsob a výši jejich zhodnocení.Stáváte se Vy a dědičně i Vaši potomci rentiéry, součástí vždy se rozvíjejícího průmyslu na objektu, který je zákony chráněn pro budoucí staletí jeho využívání.
                                                                               III.
Vaše možnosti se nekonečně násobí, neboť svým členstvím jste vše, co jsme všichni ve Spolku:

. Jsme absolutní novinkou v řešení samofinancování kulturních památek a vytváření jejich nového plnohodnotného života.
. Jsme novinkou v revitalizaci památek na "továrnu" řešící společenské objednávky a potřeby nejen sdružených, produkující výnosy na své samofinancování a uspokojování potřeb svých investorů, při obnově historicky cenných částí.
.Spolumajiteli veškerého majetku a práv hradního Spolku.

                                                                                     IV.

Vytváříme rozsáhlý motivační program, od něhož očekáváme, motivaci pro zapojení se občanů a firem do šíření informací o našem projektu a výhodnosti zapojení se do jeho realizace.Všichni zájemci o nové příjmy od nás získají obrovské možnosti dalších příjmů za zprostředkování dle našeho níže uvedeného vzoru smlouvy o zprostředkování a systému vytváření účelových obchodních značek pod naší evidencí, které zaručí neobcházení Vás zprostředkovatelů.

Spojte se s námi hned. Nezapomeňte, že dnes lepší projekt pro občany a menší firmy nejen v této zemi neexistuje.
Využijte níže uvedené tlačítko pro nezávazný a rychlý kontakt s námi: