Hradni trhy POLOPRO

Od  2.8.2020 jsme stanovili  nová pravidla pro přihlášení se a účast na hradních trzích POLOPRO.
Ověřili jsme si, že základními ekonomickými zájmy a hybateli trhů je:

-nakupující chtějí mít jistotu, že na trhu bude dostatečně rozsáhlá nabídka a rádi by tam vždy našli nabídku produktů a prodejce, u kterého byli minule spokojeni
 -prodávající by rádi byli na trhu jedinými se svým produktem a měli jistotu velkého množství koupěchtivých návštěvníků
 -organizátoři trhů chtějí mít včas jistotu účasti dostatečného množství prodejců, aby si nedělali ostudu zvaním lidí na trhy, které nemají dostatečnou nabídku
 - počasí, které má významný vliv na návštěvnost i bezpečnost prodávajících i kupujících lze eliminovat  prostory v hradu a nebo velkostany- tedy vyššími náklady ale vyšší jistotou před deštěm a vichřicemi. 

Ze všech výše uvedených poznatků, vyhlašujeme následující pravidla pro další konání Hradních trhů POLOPRO na hradě a zámku Dolní Kounice u Brna a účasti na nich s platností od 2.8. 2020.
1) Každý zájemce o účast na Hradních trzích POLOPRO:
a) má k dispozici zázemí vybavenosti a služeb hradu. O termínech konání Hradních trhů POLOPRO a podmínkách účasti se lze včas informovat ,včetně způsobu závazného přihlášení se a rezervace prodejního místa na www.hradnispolek.cz /AKCE.
b)Od října každého roku budeme na tomtéž webu vyhlašovat termíny trhů POLOPRO na další rok, aby si prodejci i nakupující mohli naplánovat , kdy budou závazně prodávat a nakupovat na hradě D.Kounice.
2)Vymiňujeme si již od plánovaných trhů na letošní rok počínaje 15.8.2020 zrušení již vyhlášeného termínu konání, v případě že:
-nebude přihlášena a zaplacena rezervace prodejního místa nejméně 1 měsíc předem u nejméně 15 ti prodejců
- budou vyhlášena státními či správními orgány země omezení, která jsou způsobilá ohrozit úspěšnost trhů a budeme o tom informovat na www.hradnispolek.cz
-vznikne na straně pořadatele Hradního Spolku nebo na způsobilosti Hradu neodstranitelná překážka způsobilosti trhy zde realizovat a budeme o tom informovat na www.hradnispolek.cz, a emailem již přihlášeným prodejcům.
V takových případech bude vždy prodejcům vrácena již zaplacená rezervace prodejního místa.
3) každý prodejce, který se přihlásí a zaplatí rezervační poplatek za rezervaci a pronájem místa k účasti na konkrétním trhu jako první v daném sortimentu, má přednost před ostatními v daném produktu a na trh nebude připuštěn nikdo podobný další, pokud neprokáže, že se jeho produkt liší od již přihlášeného s výjimkou pravidelného účastníka našich trhů.. Pokud se včas nepřihlásí pravidelný prodejce, má přednost v účasti ten, kdo se s daným produktem přihlásil a zaplatil rezervaci první. Umožníme vzájemný kontakt prodejců se stejným a nebo podobným produktem,aby se mohli domluvit o střídání v účasti na našich trzích.
4) prodejce, který se zúčastnil v daném roce nejméně 4 Hradních trhů má pátý zdarma stejně tak, pokud získal na Hradní trhy další nejméně 5 nových prodejců má zdarma svou účast v termínu, kdy budou přítomni i jím získaní prodejci.
5))organizátor Hradních trhů postupně podpoří propagaci prodejců a jejich produktů a tím zvýšení odbytu na internetu. Pro omezení vlivu počasí postupně nabídneme vystavování a prodej produktů v pártystanech, ve vybraných termínech i v hradních prostorách a rozšíření trhů do budov hradu.
Tím hodláme zvýšit krytou kapacitu pro prodej. Pro prodej vlastními stánky prodejců budou vymezeny prostory minimálně pro 40 prodejních míst za cenu 350 Kč / jeden stánek cca 6m2 a parkování auta. Pro prodej v krytých plochách bude cena od 100Kč /m2, podle toho, kolik prodejců se podělí o stany o ploše od 25m2-Pagody, po velkostany 200m2. O výběru a svém pohodlí si rozhodne každý prodejce sám. Za elektropřípojku budeme účtovat 320 Kč(pronájem zařízení a spotřeba) a proto je možné si dovézt i vlastní elektrocentrálu.
6) na podporu návštěvnosti na trzích budou organizátoři Hradních trhů oslovovat sběratele, zájmové skupiny, provozovatele atrakcí, hudební a šermířské skupiny a další představitele zajímavostí zejména pro děti a rodiny s dětmi s tím, aby se zde zdarma představili, předváděli své dovednosti, nabízeli své atrakce k pronajmutí či prodeji a nebo sbírali příspěvky na svou činnost. Za tím účelem uvítáme, pokud takové zajímavé lidi potkáte, zaslání nám jejich kontaktů nebo jejich získání k účasti na trhy, kdy zaplatí pouze 100 Kč za pronájem jakéhokoliv místa a mohou zde převádět své atrakce , případně vybírat poplatky . Stejně tak uvítáme, když na svých webech a kde sami působíte budete propagovat konání Hradních trhů a tím i sami podpoříte účast na těchto trzích a své odbyty.
7) na Hradní trhy budou zvány kateringy pro zajištění širší nabídky stravování pro prodejce i návštěvníky.
8) z pravidelných prodejců vytvoříme poradní sbor, s nímž budeme konzultovat další zlepšení hradních trhů.
9) s aktivními prodejci  a dalšími zájemci budeme organizovat speciální prodejní trhy POLOPRO,kde budou vystupovat jako spoluorganizátoři se smluvním podílem na tržbách z akce. Na takové akce budou vyhlašovány speciální ceny pronájmu a rezervace místa a případné vstupné.
10) od 15. 8 2020 je hlavním organizátorem a pořadatelem  hradních trhů POLOPRO, pouze Hradní Spolek

Věříme, že společně na hradě a zámku Dolní Kounice u Brna vybudujeme velké trhy kam bude radost pravidelně jezdit prodávat a nakupovat.

Plán akcí na rok 2020:

Místo konání: Hrad a zámek Dolní Kounice u Brna
Pořadatelé: nezisková organizace Hradní Spolek 

Termíny a témata HRADNÍCH SLAVNOSTÍ POLOPRO pro rok 2020 vždy od 10:00 do 15:00 hodin. Změna termínů a obsahu slavností je vyhrazena.

V souladu s našimi pravidly rušíme konání Hradních trhů POLOPRO na hradě a zámku Dolní Kounice v roce 2020 na základě opatření vlády ke Coronaviru až do odvolání. Další termín hradních trhů bude vyhlášen až po odeznění všech druhů karantén a bude zveřejněn i na těchto stránkách. Uskuteční se tehdy, bude-li následně nejpozději měsíc před konáním trhů přihlášeno a bude mít zaplacenu rezervaci místa nejméně 15 prodejců.

Podrobnosti jsou na přihlášce, kterou otevřete kliknutím na ni níže. Seznámením se s pravidly a podmínkami účasti a vyplněním a odesláním Přihlášky, jste přihlášeni k účasti. Teprve po zaplacení nájmu a rezervace  místa dle ceníku, uvedeného otevřením přihlášky, budete mít místo rezervováno a zakresleno do plánu rozmístění. Včasnost přihlášení a zaplacení rozhoduje o Vašem umístění. Nepodporujeme přihlášky na poslední chvíli, protože na takové nelze zvát návštěvníky (nelze s nimi počítat). Těšíme se na Vaši účast.

Něco o historii trhů na klášterním hradě
(Převzato z materiálu Asociace majitelů hradů a zámků ČR)

Na tomto hradě, tehdy klášterním, povolil tehdejší král Český a Polský, Václav II, syn českého krále, železného a zlatého, Přemysla Otakara II dne 8.4.1284, před témě tisíciletím, zdejší trhy. Už tehdy se vědělo, že je to obchodně velmi dobré místo, dnes 15 minut od Brna,1 hodinu od Vídně a Bratislavy, 2hod. od Prahy, v blízkosti Pálavských jezer, uprostřed vinohradů a vinných sklepů. 

Původní hrad v Dolních Kounicích patrně působil jako opevněné místo chránící brod přes řeku Jihlavu a obchodní cesty v této oblasti. První zmínka o jeho majiteli uvádí jako vlastníka Viléma, původně z Pulína, v roce 1162. Za jeho nájezdy do Rakous na něj uvalil papež klatbu. Té se Vilém zbavil až na základě závazku postavit na svém majetku klášter a vybavit ho. Tak se stal pan Vilém s manželkou Žofií v roce 1181 zakladatelem kláštera Rosa Coeli (Růže nebeská), který byl v říjnu roku 1183 obsazen jeptiškami z kláštera Louňovice v Čechách. Vznikl tak nejstarší ženský klášter na Moravě. Český panovník pak Vilémovi udělil jiné panství a Vilém své původní panství v Dolních Kounicích předal klášteru. Klášter postupně velmi zbohatl a vlastnil řadu obcí od Mikulova až po okrajové části Brna. Již v roce 1284 udělil český král Václav II. tehdejšímu klášternímu hradu právo zde konat pravidelné trhy.

Na ochranu svého majetku si pak daly řádové sestry z Dolních Kounic postavit v letech 1280 - 1330 na místě původní pevnosti pevný gotický hrad. V něm sídlil i probošt, byl odtud spravován majetek kláštera a bylo vykonáváno právo,včetně práva hrdelního. Bohatství kláštera mnohokrát přilákalo cizí vojska. Hrad však vzdoroval jak nájezdům Tatarů ve 14.století, tak husitům po roce 1420, později i tureckému nebezpečí ve století šestnáctém a sedmnáctém. Údajně nebyl nikdy zcela dobyt. Četnými přestavbami opevnění v období vrcholné a pozdní gotiky se postupně změnil ve významnou moravskou pevnost.Po zrušení kláštera v 16. století se celého majetku ujaly Moravské zemské stavy a ty předaly panství nakonec panovníkovi Ferdinandu I. Habsburskému, neboť se vlastně jednalo o královský klášter. Ferdinand I. nejprve na čas zastavil panství královně Marii - vdově po Ludvíku Jagellonském, pak bylo dáno k doživotnímu užívání tridentskému biskupovi Bernardovi a nakonec celé panství bylo v roce 1537 dědičně prodáno místokancléři Českého království,panu Jiřímu Žabkovi z Limberka. Rodem Žabků tak započala éra světských majitelů panství. Jiří Žabka vystudoval práva, v roce 1526 se stal královským místokancléřem a v této pozici zůstal i po smrti Ludvíka Jagellonského, kdy na trůn nastoupil Ferdinand I. Habsburský. Nový majitel Dolních Kounic potřeboval reprezentativní sídlo, a tak se Jiří Žabka záhy rozhodl gotický hrad přestavět na renesanční zámek, a to citlivou formou při zachování původního rázu základních stavebních prvků hradu.Na vlastnictví Žabků upomíná erb nad vchodem ke schodišti a také samo tzv. Žabkovo točité schodiště v západní části nádvoří hlavního paláce. Kolem zámku byl také založen rozlehlý park, který byl později upravován.Roku 1561 prodal Burian Žabka, syn Jiřího Žabky, většinu zadluženého panství se zámkem Zikmundovi Prakšickému ze Zástřizlí. Od Prakšických koupil Kounice v roce 1578 Zdeněk Lev z Rožmitálu a Blatné. Tento rod držel Dolní Kounice pouhých 10 let, tedy do roku 1588, kdy prodali panství Bernardu Drnovskému z Drnovic. S příchodem Drnovských došlo k dokončení přestavby na renesanční, i když opevněný zámek. Bylo přistavěno patro a rozšířeno předhradí. V době stavovského povstání byl zámek v majetku Johanky Drnovské z Drnovic a jejího chotě, Jiříka Ehrenreicha z Rogendorfu. I když se ničím neprovinili, bylo jim panství pod záminkou, že utekli ze země,zkonfiskováno a roku 1623 prodáno kardinálovi a knížeti Františkovi z Dietrichštejna. Bezprostředně poté zámek vyhořel při obléhání švédským vojskem za podpory bývalého vlastníka. Téměř šedesát let pak ležel v rozvalinách, než Dietrichštejnové přistoupili k jeho opravě. Objekt však byl opraven pouze pro hospodářské potřeby panství a v následujícím období sloužil pouze jako sídlo správy dolnokounického panství. Také veškeré barokní přestavby byly podřízeny těmto účelům. Roku 1858 smrtí vymřel rod Dietrichsteinů po meči a Dolní Kounice získala nakonec roku 1862 nejstarší dcera Terezie, provdaná za Jana Bedřicha hraběte Herbersteina. Po ní přešel celý majetek v roce 1895 na jejího syna Josefa hraběte z Herbersteina. Herbersteinové objekt využívali také zejména k hospodářským účelům, což některé prostory zámku poznamenalo. Po pozemkové reformě koupil zámek v roce 1927 bývalý správce Emil Tomec a o deset let později, v roce 1937, jej prodal městskému tajemníkovi Karlu Rubešovi. Za německé okupace na zámku sídlil wehrmacht a při osvobozování Dolních Kounic roku 1945 zasáhlo zámek několik dělostřeleckých granátů. Téhož roku Karel Rubeš zámek vyměnil s JUDr. Václavem Edlem za vilu v Kašperských Horách. Roku 1948 byl zámek rodině Edlů z části znárodněn a zahrnut pod správu Státního statku a nějakou dobu bylo v objektech učňovské středisko s internátem. Roku 1974 došlo k definitivnímu znárodnění budov a přechodu do správy Státního podniku památkové péče a ochrany přírody v Brně, který měl záměr objekt zrekonstruovat jako své reprezentační, kulturní a společenské centrum. Roku 1986 stavbu převzala Státní vědecká knihovna v Brně (dnešní Moravská zemská knihovna), jež v něm mínila umístit část svých depozitářů. V restituci v roce 1992 byl zámek vrácen rodině Edlů, která je následně prodala novému soukromému majiteli, panu Dr.Ing.Františku Zoubkovi, který panství vlastní prostřednictvím své rodinné firmy dodnes, tedy téměř 30 let. Skutečnost, že zámek od 17.století nesloužil jako sídlo šlechty, poznamenaly úroveň péče o objekt. Zachránilo to však paradoxně pro dnešní generace značné množství gotických a renesančních stavebních prvků uvnitř hradu, i jeho výjimečné dispoziční řešení, protože nedocházelo k podstatným stavebním změnám. Po třicetiletých válkách a částečné devastaci zámku sice došlo k zabezpečení objektu, ale ne k jeho přestavbám, poněvadž knížata z Dietrichsteina sídlila na Mikulově a Dolní Kounice byly vlastně už jen vedlejší filiálkou.Zdivo původního klášterního hradu typu italského kastelu zůstalo zachováno v jádru dnešního zámku, což je patrné i z mnoha zbytků či druhotně použitých gotických architektonických prvků v interiéru. Ve 14. století bylo na vstupní straně vybudováno rozsáhlé předhradí s věžovou bránou a v 15. století byl hrad rozšířen o další prostory a parkánová zeď byla zpevněna zaoblenými pozdně gotickými baštami. V jedné z těchto bašt se dochovala vzácná pozdně gotická fresková výzdoba. Raně renesanční přestavba Žabky z Limberka kolem poloviny 16. století přeměnila objekt v zámek. V rámci renesančních úprav vznikla mj. dělová bašta na jižním nároží paláce a mohutný barbakán před vstupní bránou. Do severního koutu vnitřního nádvoří bylo umístěno točité schodiště. To je bohatě zdobeno po celé výšce renesančními kamennými reliéfy, které představují různé - mnohdy fantaskní - živočichy. V našich zemích i ve střední Evropě  toto schodiště nemá obdoby a je právem návštěvníkům ukazováno jako rarita. Po požáru roku 1623 byl zámek sice obnoven, ale další zejména barokní úpravy už do jeho celkové podoby výrazněji nezasáhly. I když v průběhu 20.století zámek chátral a při statickém zajištění byly poškozeny nebo zničeny některé cenné prvky, je dnes zámek v Dolních Kounicích jednou z nejcennějších goticko-renesančních památek Moravy. Současným vlastníkem objektu je pan František Zoubek (společnost L.V.P.), který se hlásí ke starobylému moravskému rodu Zoubků ze Zdětína. Nový majitel začal od roku 2006 s rozsáhlými opravami areálu. Při postupné rekonstrukci jsou zachovávány všechny stavební historické prvky, např. Žabkovo schodiště, zelená rytířská světnice nebo rozsáhlé podzemí. Kromě toho, že majitel zámku provádí jeho postupnou obnovu, zároveň jej od roku 2007 zpřístupnil veřejnosti. Koná se zde množství akcí, od firemních i soukromých, svatby, školní akce pro děti, až po slavnosti pro veřejnost a obnovu historických trhů. Majitel zároveň rozvíjí projekt nazvaný hradnispolek.cz, jako formu přestavby zámku na obchodní a společenské centrum, cíl cestovního ruchu se zázemím hradního Hotelového resortu.